Friday, 21 February 2014

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು-25 (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )- ತಲೆ ತುಂಬ ಸಂಸಾರ

ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ ,ಎನಗೆ ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗಳೇ ಎನ್ನ ಕೆಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಾತುಗಳ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳ್ರೆ ಎಂತ ?ಹೀಂಗೆ ಹೇಳ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು !

ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದರು ಪದ ಗೊಂತಾಗದ್ದರೆ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವ ಸ್ವಭಾವಂದಾಗಿ “ನಿನಗೆ ಅದು ಇದು ಅಜಕ್ಕೆ ಎಂತಕೆ ?ಸುಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆಯ ಹೇಳಿ ಆನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಮನೆಲಿ ಶಾಲೆಲಿದೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಸಿಕೊಂಡಿದೆ !
ಆದರೂ ಆ ಸ್ವಭಾವ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಗಲೂ ಎನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿದಿಲ್ಲೆ !ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡದ್ದೆ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಬೈಗಳು ತಿಂತಿತ್ತಿದೆ !

ದೊಡ್ಡ ಆದ ಹಾಂಗೆ ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋತು ,ಆದರೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳುದ್ದು !ಹಾಂಗಾಗಿಯೇ ಬಹುಶ ಅವು ಇವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಳಕೆ ಅಪ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಗಮನ ಹೋ ವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಕಾಣೆಕ್ಕು !

ಆನು ಇದರ ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿರೆ ಮೊನ್ನೆ ದ್ವಾದಶಿ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ಎಂಗಳ ಕೋಳ್ಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದೆ,ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಬ್ರು ರಜ್ಜ ಪ್ರಾಯದ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದವು. ಮಾತಿನ ನಡುವೆ “ಅವಂಗೆ ಭಾರೀ ಬಂಗ ,ತಲೆ ತುಂಬ ಸಂಸಾರ ಪಾಪ !ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಗೊಂಡು ಹೋಯಕ್ಕು “ಹೇಳಿ ಆರ ಬಗ್ಗೆಯೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು !

ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೈ ತಲೆ ಹತ್ತರಂಗೆ ಹೋತು !ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಕುಶಾಲಿನೋರು,ಅವು “ಅವಂಗೆ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಸಂಸಾರ” ಡಿಡಿಟಿ ಸಾಕಾ  ?ಅಥವಾ ಬಿ ಎಚ್ ಸಿ ತರಕ್ಕಾವುತ್ತಾ ಹೇಳಿ ತಲೆ ತೊರ್ಸಿ ಹೇನು ಕುಟ್ಟುವ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದದು ನೆನಪಾಗಿ ನೆಗೆ ಬಂತು ಕೂಡಾ !

ತಲೆ ತುಂಬ ಸಂಸಾರ ಹೇಳುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ  ಅಕ್ಕ ತಂಗೆಕ್ಕ ,ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ,ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದಿರು ಸೋದರತ್ತೆಕ್ಕ, ಮೊದಲಾದ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಇಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರ /ಕುಟುಂಬ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತು .
ತುಂಬಾ ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗೆಕ್ಕ ತಮ್ಮಂದಿರು ಸೋದರತ್ತೆಕ್ಕ ಮೊದಲಾದೋರ ಸಲಹುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ “ಅವಂಗೆ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಸಂಸಾರ “ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವು.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೂಡಾ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಮಾತುಗ ಕೇಳುಲೆ  ಸಿಕ್ಕುದೇ ಅಪರೂಪ ಆಯಿದು ಅಲ್ಲದ ?ಇಂಥ ಪದಂಗಳ ಬಳಸಿ ಉಳಿಸಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದರ ಬರದು ಮಡುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆನು  

Friday, 14 February 2014

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )-ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಳೆ ನೀಂದುವ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗ !

'ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಳೆ ನೀಂದುವ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗ ''ಎಂಗಳ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಜ್ಜ ಹೀಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಪ್ಪದರ ಆನು ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗಲೇ ಕೇಳಿತ್ತಿದೆ.ನೀಂದುದು ಹೇಳಿದರೆ ಈಜುದು ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಗೊಂತಿತ್ತು.ಅಜ್ಜನ ಮನೆಯ ತೋಡಿಲಿ ಎಂಗ ಎಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದೆಯಬೇಸಗೆಲಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀಂದುಲೆ ಹೋದರೆ ಕೈಕಾಲಿಂಗೆ ಗೆರಕಿ ತಾಗಿಕೊಂಡು ಇತ್ತು.ಹಾಂಗೆ ಆನು ಅಜ್ಜನ ಮನೆಯ ತೋಡಿನ ಬದಲು ಹೊಳೆ ಇದ್ದರ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಜ್ಹಾನ್ಸಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದೆ.ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ“ಅಜ್ಜ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಳೆ ನೀಂದುವ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗ”ಹೇಳಿ ಆರತ್ತರೋ ಮಾತಾಡುದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಓಂಗಿಗೊಂಡು ಇದ್ದ ಎನ್ನ ಕೆಮಿಗೆ ಬಿದ್ದದು!
'' ಓ ಹೊಳೇಲಿ ನೀಂದಕ್ಕಾದರೆ ಪೈಸೆ ಕೊಡಕ್ಕು ಅಂಬಗ !ಸದ್ಯ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಲಿ ತೋಡು ಇದ್ದದೆ ಪುಣ್ಯ!ಹೊಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತರೆ ಈಜುಲೂ ಪೈಸೆ ಕೊಡಕ್ಕಾವುತ್ತಿತ್ತು,ಈಜುಲೂ ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ , ಅಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಲು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ದರ ಪೈಸೆ,ಅಜ್ಜ ಅಡಕ್ಕೆ ಹೆರ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ,ಹೊತ್ತದಕ್ಕೆ,ಹಿಂಡಿ ತಂದದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೈಸೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗುದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಳ್ಯೂರು ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಲಿ ಸಂತೆಗೆ ಬಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಸು ಕ್ರೀಮು ತಿಮ್ಬಲೆ,ದಂಬಾರು ತೊಟ್ಲಿಲಿ ಕೂಪಲೆ ಪೈಸೆ ಒಳಿಯ ಅನ್ನೇ '' ಹೇಳಿ ಆನು ಅಂಬಗ ಜ್ಹಾನ್ಸಿತ್ತಿದೆ !ನಿಂಗೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೆಗೆ ಬಂದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲದ ?ಎನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೊಂಡು ಬೆಳದಿತ್ತದು!ಮತ್ತೆದೆ ಅದು ಬೆಳದ್ದೇ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳುದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ!! .
ಇರಲಿ; ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಇದ್ದ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಳೆ ನೀಂದುವ ಸಂಗತಿ ಎನಗೆ ನೆನಪಾದ್ದು ಓ ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯಲ್ಲಿ .
ರಜ್ಜ ಸಮಯ ಮೊದಲು ಎನ್ನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಂಶೋಧನ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ-ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ,.ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು ,ತುಳು ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯತತ್ವಗಳು ,ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ,ಮತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಜಿ ಬಂಗೇರರ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳುವ 5 ಪುಸ್ತಕಂಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆಯ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಿತ್ತು .ಆನುದೆ ಒಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡದು ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಕಡೆಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಬಂತು.ಎಂಗೊಗೆ ಈಗ ಪೈಸೆ ಭಾರೀ ಟೈಟ್ ಆಯಿದು.ನಿಂಗ ಒಂದು 30,೦೦೦ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರಿ.ಬಪ್ಪ ತಿಂಗಳು ಎನಗೆ ಪೈಸೆ ಬಪ್ಪದು ಇದ್ದು ಅಂಬಗ ಕೊಡ್ತೆ ಹೇಳಿ!ಎಂತ ಹೇಳುದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾತಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ .ಎಂತಕ್ಕೂ ನಾಳೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ 5 ಪುಸ್ತಕಂಗಳ ಆನು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು.ಎನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟ ಆದ 15 ಪುಸ್ತಕಂಗ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಯಾವುದೂ ಮಾರಾಟ ಆಗದ್ದೆ ಒಳುದ್ದಿಲ್ಲೆ .ಪುಸ್ತಕಂಗ ಮಾರಾಟ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭವೂ ಬತ್ತು .ಆನು ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ.ಆದರು ಎನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ .ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವೇ ಅಯಿದು.
ಈಗ ಪ್ರಕಟ ಅಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪುಸ್ತಕಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಾರಾಧನೆ,ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕಂಗ.ಇದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬಪ್ಪಂತಹಾದ್ದು.ಹಾಂಗಿಪ್ಪಗ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿರೆ !
ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಕೂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ.ಈಗ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೇಳಿದೋರು ಇದರ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಪುನ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಹೇಳಿರೆ ..!ಇದು ಆಗ! ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಳೆ ನೀಂದುವ ಪಂಚಾಯತಿಕೆ ಆತಿಲ್ಲೆ.ಅದರ ಆನೇ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುಲೆ ಅಕ್ಕನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು!
ಮರು ದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಖಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.”ಎನ್ನ ಕಡೆಂದ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲೆ.ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಎರಡೂ ನಿಂಗಳದ್ದೆ.ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಬೇಡ” ಹೇಳಿ.”ಅರ್ಧಾಂಶ ನಿಂಗ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕದ್ದರೆ ಎಂಗೊಗೆ ಎಡಿಯ” ಹೇಳಿದವು.(ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪೀಂಕುಸುವ ಅಂದಾಜಿಲಿ ಇತ್ತಿದವು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲದ! )
ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಎರಡು ಪುಸ್ತಕವ ಕೂಡಲೇ ಅನೇ ಪ್ರಕಟಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ.ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನದೋರು (ಪ್ರಚೇತ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು) ಅವ್ವೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಮಾಡುಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದವು.ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆತುದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಳೆ ನೀಂದುದು ಹೇಳ್ರೆ ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಕಲಿಸಿತ್ತು.ಆನು ಮೋಸ ಹೋಗದ್ದಾಂಗೆ ಎನ್ನ ಸಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು ಕೂಡಾ ಅಜ್ಜನ ಅನುಭವದ ಮಾತು!.
ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈಗಲುದೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಹೊಳೆ ದಾಂಟುಲೆ ಸಂಕ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ.ಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಓಡದೋರಿನ್ಗೆ ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ದಾಂಟಿ ಗೊಂಡು ಇದ್ದದು.ಕೆಲವು ಜನಂಗ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಈಜಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹೀಂಗೆ ನದಕ್ಕೊಂದು ದಾಂಟಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದವು.ಆದರೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಳೆ ನೀಂದುದು ಹೇಳುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹೇಂಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಚೆಂದದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದ್ದು.ತುಳುವಿಲಿಯೂ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಸುದೆ ನೀನ್ದುನೆ ಹೇಳುವ ಬಳಕೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ನೆನಪು .ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಳಕೆಗೆ ಬಪ್ಪಲೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇಕ್ಕ ?ಗೊಂತಿಪ್ಪೋರು ತಿಳುಸಿ

Thursday, 6 February 2014

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ ) -ಪೊಟ್ಟು ಕಡಮ್ಮೆಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂಗೆ ರೈಲಿಲಿ ಬಪ್ಪಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿದೆ .ಅವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೆಕ್ಕು ,ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೂ ಇತ್ತು ,ಅದರ ಯಾವುದೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುಶ ಸ್ಕೌಟ್ /ಗೈಡ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಪದು ಆಗಿರೆಕ್ಕು .ಆ  ಕೂಸಿಂಗೆ ಒರಕ್ಕು ತೂಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಇತ್ತು .
ಇರುಳು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಕಳುದರೂ ಈ ಟೀಚರ್ ಅದರತ್ತರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ಹಿಡಿತಲ್ಲಿ ಮಡುಗುಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದು ಹೇಳುದರ ಬಗ್ಗೆ ..ಹೀಂಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೇ  ಇತ್ತು .ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೇರೆಯೋರಿಂಗೂ ಒರಕ್ಕು (ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಎನಗೂ !)ಇಲ್ಲೆ ಇವರ ದೆಸೆಲಿ !
ಅವರ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಎನಗೆ ಇದರ ಪೊಟ್ಟು ಕಡುಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳುದು ಎಂತರ ಹೇಳಿ ತಲೆಗೆ ಹೋತು .ತೀರಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಬ ,ತೀರಾ ಅಹಂಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಳ್ಯೂರು ಕಡೆ 
“ಅದರ  ಕೆಲಸದ ಪೊಟ್ಟು ಕಡಮ್ಮೆಗಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲಿ,ಅವನ   ಪೈಸೆಯ ಪೊಟ್ಟು ಕಡುಮ್ಮೆಗಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣು “ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು ..
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ  ಹುದ್ದೆ ಕೆಲಸಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೋರು ತಾನು ಮಹಾ ಹೇಳುವ ಹಾಂಗೆ ತೋರ್ಸಿಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಏಕರೆ ,ಹಾಂಕಾರ ತೋರ್ಸಿದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹಿಂದಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಪ್ಪ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಮಾತು ಇದು .

ಪೊಟ್ಟು ಕಡಮ್ಮೆ ಯ ,ಪೊಟ್ಟು ಕಡುಮ್ಮೆ  ,ಪೊಟ್ಟು ಕಡುಮೆ ಹೇಳಿಯೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವು.
ಇದು ತುಳುವಿಲಿಯೂ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು ಆಯಿನ ಪೊಟ್ಟು ಕಡುಮ್ಮೆಗೀತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಡು  ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಅವುತ್ತು .
ತನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆರೂ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಟೆಂಕಾರಲ್ಲಿ ಮೆರವೋರ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಅಪ್ಪ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾತು ಇದು
ಪೊಟ್ಟು ಹೇಳಿರೆ ಹೊಟ್ಟು,ಸಾರ ಇಲ್ಲದ್ದು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ .ಕಡಮ್ಮೆ/ಕಡುಮ್ಮೆ/ಕಡಮೆ  ಹೇಳಿದರೆ ಎಂತದು ?
ಗರಿಮೆ ಹೇಳುದೆ ಕಡುಮೆ ಹೇಳಿ ಬದಲಾದಿಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು .ಅಥವಾ ಅಹಂ /ಅಹಮಿಕೆ ಹೇಳುದು ಕಡುಮೆ ಹೇಳಿ ಆಡಿಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು .ಆದರೂ ಪೊಟ್ಟು ಗರಿಮೆ ಹೇಳ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ>ಹೊಟ್ಟು ಗರಿಮೆ ಪದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯೆತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತು ,ನಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ ?ಈ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಲಿಯೂ ಇದ್ದ ?