Sunday, 14 July 2019

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು :ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 58 ಹೆಜ್ಜೆಲಿ ಬಿದ್ದ ನೆಳವಿನ ಹಾಂಗೆ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಹೆಜ್ಜೆಲಿ ಬಿದ್ದ ನೆಳವಿನ ಹಾಂಗೆ
ಇದೊಂದು ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಅಪರೂಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟು. ತುಂಬಾ ನಿದಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೋರ ಬಗ್ಗೆ ,ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಹೇಳುವ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪೋರ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಮಾತಿದು.
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಗಲೂ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧ  ಬೇಕು.ಅದಿಲ್ಲದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸವ ಮಾಡುವವ ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಲಿ ಮಾಡುತ್ತ.ಅದರ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಕ್ಕು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲೆ. ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗೆಬ್ಬಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತವು‌.ಅಂತೋರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರುಸುವಗ ಅದು ಎಂತ ಚುರುಕಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಲ್ಲೂ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲೆ.ಹೆಜ್ಜೆಲಿ ಬಿದ್ದ ನೆಳವಿನ ಹಾಂಗೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವು.
ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ನೆಳವು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಪಲೆ ಎಡ್ತಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ನಡು ನಡುವೆ ಅದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಿಂತುದೆ ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೆರ ಬಪ್ಪ ಗುರಿ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಬೇಗ ಹೋಪಲೆ ಎಡ್ತಿಲ್ಲೆ ಹಾಂಗಾಗಿ ಚುರುಕು ಇಲ್ಲದ್ದೋರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವು.
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು : ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 57 ಬೀಲ‌ ಮಡ್ಚಿ ಕೂಪದು - ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಬೀಲ‌ ಮಡ್ಚಿ ಕೂಪದು
ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ನಾವು ಇಂತ ಸುಮಾರು ಉಪಮೆಗಳ ಗಾದೆಗಳ ಬಳಸುತ್ತು.ಅಂಬಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ ಬರದು ಮಡುಗಿರೆ ಆತು .ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಮರತ್ತೇ ಹೋವುತ್ತು.ಹಾಂಗೆ ಯಾವಗಳೋ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಗಳಸಿದ ಬೀಲ ಮಡ್ಚಿ ಕೂದ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಬರದು ಮಡುಗಿತ್ತಿದೆ.
ಎಂತದು ಇದು ಬೀಲ ಮಡ್ಚಿ ಕೂಪದು ಹೇಳಿರೆ ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾತಿನ ಗಳಸುತ್ತವು.
ಯಾವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆರಟಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಜನಂಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿಗ ಅಡ್ಡಕಾಲು ಹಾಕುಲೆ ಹೆರಡುತ್ತವು.ತಾವು ಏನೋ ಮಹಾ ಹೇಳುವ ಹಾಂಗೆ ಏನೋ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತವು.ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪೋರು ಆರಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರ ಹಿಡಿದು ರಜ್ಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರೆ ಇಂತೋವು ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿ ಕೂರ್ತವು.ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭವ ವಿವರುಸುವಗ ಮತ್ತೆ ಅವ ಬೀಲ ಮಡ್ಚಿ ಕೂದ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತವು.
ನಾಯಿಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿಯ ಕಂಡಪ್ಪಗ ಶುರುವಿಂಗೆ ಕೊರದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋವುತ್ತವು.ಎದುರಣ ನಾಯಿ ಜೋರಿಂದು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಾಯಿ ಬೀಲ ಮಡ್ಚಿ ಒಳಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋವುತ್ತು.ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೇ ಕಾಲು ಕೆರದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂದೋವು ,ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವೋವು ಎದುರಣೋವು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಪ್ಪದ್ದೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರ್ತವು.ಅದಯ ನಾಯಿಗ ಬೀಲ‌ ಮಡಚ್ಚಿ ಕೂಪದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ್ದು .ಹಾಂಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಬೀಲ‌ಮಡ್ಚಿ ಕೂದ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಬಳಸುತ್ತವು.ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ‌
- ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು,ನೆಲಮಂಗಲ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 56 ಮೇಲೆ ಕಂಡಷ್ಟು ಅಡೀಲೂ ಇದ್ದು © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 56
ಮೇಲೆ ಕಂಡಷ್ಟು ಅಡೀಲೂ ಇದ್ದು
ಇಂದು ಅಮ್ಮನತ್ತರೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇಪ್ಪಗ ಒಬ್ಬರ ವಿಚಾರ ಬಂತು.ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇಪ್ಪಗ ಅವು ಕಂಡಾಂಗೆ ಅಲ್ಲ ,ಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲಿ‌ಇಲ್ಲೆ .ಎದುರಂದ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಎಲ್ಲೊರು ಹಿಂದಂದದೆ ಇರ್ತವಿಲ್ಲೆ .ಮೇಲೆ ಕಂಡಷ್ಟು ಅಡೀಲೂ‌ ಇರ್ತು ಹೇಳುದು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬಂತು.ಅಂಬಗ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳುದು ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು.
ಮೇಲೆ ಕಂಡಷ್ಟು ಅಡೀಲೂ ಇದ್ದು ಹೇಳಿರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಹಾಂಗೆ ಇರ್ತವೂ ಹೇಳಿ‌ ಇಲ್ಲೆ,ಕೆಲವು ಜೆನಂಗಳ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಯೇ ಇರ್ತು .ಮೇಲಂದ ಕಾಂಬಗ ಒಳ್ಳೆಯ ನಯ ವಿನಯ ಉದಾರತೆಯ , ಒಳ್ಳೆತನದ ಮಾತು ನಡತೆಗ ಇದ್ದರೂ  ಕೆಲವು ಜೆನಂಗ ಒಳಂದ ಬೇರೆಯೇ ಇರ್ತವು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ.
ಅದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಆದಿಕ್ಕು ? ಯಾವುದರ ಹೋಲಿಸಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿಕ್ಕು ?
ಹಡಗು ಮೇಲ್ಭಾಗಲ್ಲಿ ಕಂಡಷ್ಟೇ ನೀರಿನ ಒಳದೆ ಇರ್ತು.ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಅದರ ಗಾತ್ರವ ನಿರ್ಣಯಿಸುಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೆ.ಮೇಲೆ ಕಂಡಷ್ಟು ಅಡಿಲಿದೆ ಇದ್ದು ಹಾಂಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವ ಕೂಡ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೆ, ಹೇಳುವ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ,ನಿಂಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂಗೊಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ
© ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ನೆಲಮಂಗಲ

Friday, 21 December 2018

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು 55 ನಾಯಿ ಸಂತೆ ಇದ್ದವು © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು- ನಾಯಿ ಸಂತೆ ಇದ್ದವು
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಮಾತಿದು. ಎಂತದಿದು ನಾಯಿ ಸಂತೆ ಇದ್ದವು ಹೇಳಿರೆ.
ಆನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂಎ ಓದುಲೆ ಹೆರಡುವಗ ಆನು ಈ ಮಾತಿನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು.ಆದರೆ ನಾಯಿ ಸಂತೆ ಇದ್ದವು ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಅವ ನಾತಿ ಸಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಹೇಳುವ ಮಾತುದೆ ಇದ್ದು.ಅವ ಬರೀ ತಿರ್ಗೇಲು ನಾಯಿ ಹೇಳುವ ಬೈಗಳಿನ ಮಾತುದೆ ನಮಯ ಭಾಷೆಲಿ ಇದ್ದು‌.ಹಾಂಗಾಗಿ
ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾಯಿಗ ಅಂತೇ ತಿರುಗಿಯೊಂಡು ಇರ್ತವು.ಅವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲೆ‌.ಬಹುಶಃ ಈ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಓದಿದೋರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ನಾಯಿಗ ಸಂತೆಲಿ ಅಂತೆ ತಿರುಗುವ ಹಾಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಆದಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಈಗ ಅನಿಸಿತ್ತು.ಆದರೆ ಎಂಎ ಹೇಳಿರೆ  ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿರೆ  ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲೆ ,ನಾಯಿ ಸಂತೆಲಿ ತಿರುಗುವ ಹಾಂಗೆ ತಿರುಗಕ್ಕಾವವುತ್ತು ಹೇಳುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ‌‌ .ಪ್ರತಿಭೆ,ಪರಿಶ್ರಮ ,ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದಗದರೆ ಅವರ ಅವಕಾಶಂಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬತ್ತು ಹೇಳುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲೆ.
© ಡಾ‌.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

Friday, 14 December 2018

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು 54ಮೂಲೆಲಿದ್ದ ಮಡುವಿನ ಕಾಲಿಂಗೆಳದು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಹಾಂಗೆ© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಮೂಲೆಲಿದ್ದ ಮಡುವಿನ ಕಾಲಿಂಗೆಳದು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಹಾಂಗೆ
ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಅಂಬಗಂಬಕ ಬಳಕೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತು.ಸೀತಾರಾಮ್ ನ ಮಗಳು ಜಾನಕಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡುವ ಈ ಮಾತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತೆನಗೆ.ಇಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಲಿ ಸಿಎಸ್ಪಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರು.ಅವಂಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ರಶ್ಮಿ ಗೂ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿ ,ರಶ್ಮಿ ಚಂದು ಭಾರ್ಗಿಯ ಮದುವೆ ಆಯಿದು.ಮಗಳು ಜಾನಕಿಯ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಹಾಂಗೆ ನೊಡಿಗೊಳ್ತೆ ಹೇಳಿ ಚಂದು ಭಾರ್ಗಿ ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿತ್ತಿದ.ಆದರೆ ‌ಮುಂದೆ ಯಾವದೋ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವ ಜೈಲಿಂಗಡ ಹೊಗಿ ಎಂಎಲ್ ಎ ಸೀಟಿನ ಕಳಕೊಳ್ತ.ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಎಸ್ಪಿ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮಗಳು ಜಾನಕಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತ.ಜಸ್ಟ್ ಬಿಎ ಓದಿದ ಬಡ ಮಾಣಿಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಐಎ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಸಿ ನಂಬಿಸಿ‌ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತ .ಅಂಬಗ ಎನಗೆ ಈ ಮಾತು ನೆನಪಾತು.ಸಿಎಸ್ಪಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತನಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತ.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರ್ಗಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೋಸಂಗಳುದೆ ಹೆರ ಬಕ್ಕು.ಅವಂಗೆ ಜೈಲು ಖಂಡಿತಾ ಅಕ್ಕು.ಸುಮ್ಮನೇ ಅವನ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚಂದು ಭಾರ್ಗಿ. ದೂರಲ್ಲಿ ಹೋಪ ಮಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲು ಗಾದೆ ಇದ್ದು.ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಗಾದೆ ಮಾತಿದು.ದೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಮಡು( ಕೊಡಲಿಯ) ಕಾಲಿಂಗೆ ಎಳದು ಹಾಕಿಕೊಂಬದು ಹೇಳಿರೆ ಇದು.ಮಡು ದೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಎಂತ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲೆ.ಅದೇ ಅದು ಕಾಲಿಂಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕಾಲು ತುಂಡಕ್ಕು.ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದರೆ ಎಂತ ಮಾಡುಲೆ ಎಡಿಯ.ಆದರೆ ನಾವಾಗಿಯೇ ಕಾಲಿಂಗೆ ಎಳದು ಹಾಕಿರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ.ನಾವಾಗಿಯೇ ಅಪಾಯವ ಎಳದು ಹಾಕಿಕೊಂಬಲಾಗ ಹೆಳುವ ವಿವೇಕವ ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತು.
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

Monday, 8 October 2018

ಮಹಿಳೆ( ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ) ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಸುಬ್ಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತದು - ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ - ಅನಿತಾ ಜಿ,ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಮಹಿಳೆ( ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ) ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಸುಬ್ಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತದು - ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
- ಅನಿತಾ ಜಿ,ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
,ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ನೆಲಮಂಗಲ
( ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಜಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ)

ಹವಿಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು 1887 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಇಗ್ಗಪ್ಪ ಹೆಗಡೆಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಹಸನದಿಂದ,ಕೃತಿ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಕಿ ಸೂರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ರಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು,ಹವ್ಯಕ ಪ್ರಥಮ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ " ಹವ್ಯಕ ಸುಬೋಧದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಶೋಧಕರು.
ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವ
ಇದಾದ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1985ರಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಮಹಿಳೆ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರಚಿಸಿದ ಸುಬ್ಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತದು ಎಂಬ ನಾಟಕ ಮಹಿಳೆ ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಬರಹಗಾರರಾದ ,ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕಾರಾಗಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ,ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಲಮಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾ// ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅವರು ತಾವು ಏಳನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1994 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು.ಇದು ಮಹಿಳೆ ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಎಂದು ಹವ್ಯಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಶಾನುಭೋಗರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗೆ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ನಾಟಕಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಾಟಕ ರಚನೆಯಾದ ಮರು ವರ್ಷವೇ ಈ ಲೇಖಕಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಾಣಿವಿಜಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿತು.
ಕಾವ್ಯೇಷು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯಂ ( ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕವು ರಮಣೀಯವಾದುದು) ನಾಟಕ ಎಂಬುದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ.
ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಕ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗ ಪರಿಕರ,ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ,ನಟ ನಟಿಯರು,ಅಭಿನಯ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ರಂಗಮನೆ( Theatre) ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಡಾ.ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಈ ನಾಟಕವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹವ್ಯಕ ಮಹಿಳೆ ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಎಂಬ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಆಶಯ
ಈ ನಾಟಕವು ಗಡಿನಾಡು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ.ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪರಿಸರದ ಹವ್ಯಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಭತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಳಹಿಸುವುದು, ಪಡೆಯುವುದು ಅಪರೂಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು‌.ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿ ನಂತರದ ಕಾಲೇಜು ಓದು ಬಹುತೇಕ ಗಗನ ಕುಸುಮವೇ ಆಗಿತ್ತು.ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಆಶಯ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.
"ಕೂಸು ಎಂತ ಓದಿದರೆಂತ ಒಲೆ ಬೂದಿ ಒಕ್ಕುದು ತಪ್ಪ"
ಹುಡುಗಿಯರು ಏನು ಓದಿದರೇನು? ಒಲೆ ಬೂದಿ ಗೋರುವುದು ತಪ್ಪದು ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತು ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿತ್ತು.ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚನೆಯಾದ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು,ಪರಿಸರ ಆಚರಣೆ,ಪದ್ದತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ  ಕಿರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರು ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ‌.,ಸುಬ್ಬಿ ,ಸುಬ್ಬಿಯ ಗಂಡ,ಸುಬ್ಬಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸುಬ್ಬನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು.ಇವರುಗಳು ಆಡುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದು,ಪಾತ್ರಗಳು ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ‌.
ಈ ನಾಟಕವು ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ‌.ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ,ಅನ್ಯಭಾಷಾ ವ್ಯಾಮೋಹ,ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಥಾವಸ್ತು
ಸುಬ್ಬಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿ.ನಾಟಕದ ನಾಯಕಿ,ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತದ ತುಸು ಮುಂಗೋಪಿ ಹುಡುಗಿ.ರಾಜನ( ಸುಬ್ಬನ) ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಸುಬ್ಬರಾಜ .ಅದನ್ನು ಎಸ್ ರಾಜ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಯುವಕ.ಈತ ನಾಟಕದ ನಾಯಕ.ಸುಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಡದಿ ತುಂಬಾ ಓದಿದ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ದಿಢೀರಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವುದು,ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಎದುರು ನಗೆ ಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿ,ಮುಂದೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂದು ಅರಿವು ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದ ಬೇಕಾದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಸುಬ್ಬಿಯನ್ನು  ಓದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಕಥಾನಕ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರದ್ದರೆ  ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ,ಅದು ನಾಚಿಕೆ ಹೇಳುವ ಭ್ರಮೆ ಬೇಡ,ಚೆಂದದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಇಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ  ಹಂಗು ನಮಗೆಂತಕೆ  ? ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ " ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕಲಿತರೇ ಆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಿತಂತೆ" ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಈ ನಾಟಕವು ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕರಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ‌
ಈ ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ‌.ಸುಬ್ಬಿಯ ತಂದೆ " ಅವ ಬಪ್ಪಗ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆವುತ್ತು ,ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇನ್ನು  ಸುಬ್ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯಲಿ,ಮುಂದೆದೆ ಅದು ಓದಲಿ " ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ  ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸು ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಬ್ಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತದು ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ: 1985 ಸ್ಥಳ: ವಾಣೀ ವಿಜಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಡ್ಲಮೊಗರು
ಎರಡನೇ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ: 1995 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಟೀಲು
ತೃತೀಯ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ : 1997 ಹವ್ಯಕ ಮಹಾ ಸಭಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
( ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಜಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ)( ನನ್ನ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹವ್ಯಕ ನಾಟಕ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಸೇರುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಕ,ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಡೊಂಕು ಸಲಾಮು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ- ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ)
 ಪೂರ್ಣ ನಾಟಕವನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ https://laxmihavyaka.blogspot.com/2014/01/1984.html?m=1

Wednesday, 8 August 2018

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 53 ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಲಿ ನರಕದ ನಾಯಿ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

"ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಲಿ ನರಕದ ನಾಯಿ" ಇದೊಂದು  ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ  ಅಪರೂಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ಗೆಂಡನೋ ಮಗನೋ‌ ಅತೀ ದಾಂದೂಂ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದೋರು.ಅದೇ ಮನೆಲಿ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಅಬ್ಬೆಯೋ ತುಂಬಾ ಕುರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾತಿದು.ಗೆಂಡ ತುಂಬಾ ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ಸ್ವಭಾವದೋನು.ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಕ್ರಯದ ಅಂಗಿ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕುದು .ಮನೆಗೂ ತುಂಬಾ ಕ್ರಯದ ಸಾಮಾನುಗಳ ತಪ್ಪದು‌.ನೆಂಟ್ರುಗೊಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವ.ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಕುರೆ‌.ಚಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕುದು.ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದ್ದೆ ಪೈಸೆ ಒಳಿಸುಲೆ ನೋಡುದು.ಹರುದ ಹಳೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಸುತ್ತುದದರ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಜನಂಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಲಿ ನರಕದ ನಾಯಿ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವು.ಗೆಂಡ ಹೇಂಗೂ ದಾಂ ದೂಂ.ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತ‌.ಖರ್ಚು ಮಾಡುಲೆ ಪೈಸೆಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲೆ‌ಹಾಂಗಿಪ್ಪಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡದ್ದೆ ಹರುದ ಸೀರೆ ಸುತ್ತುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಲಿ ಇಪ್ಪ ನರಕದ ನಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುವ ಮಾತಿದು.