Tuesday, 23 May 2017

ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 39 ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲೆ © ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಬೈವಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಇನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಕ ಮಾತಿದು
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುದಾದರೆ ದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಮಡಿಕೊಂಬ .ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪಿಷ್ಟಂಗ ,ಸಂಸ್ಕರ ಇಲ್ಲದ್ದೋವು.ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಜ ವಾಸಿ ಹೇಳಿ ಆರಿಗಾದರೂ ಅನಿಸಿ ಅವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದಾ ? ರಜ್ಜ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದು ಅವನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಂಗ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿರೆ ಅವಂದೆ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಪ್ಪೋರು ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇದ್ದಾ ? ಹಾಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತವು
ಕಬ್ಬಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡುದು .ಕಬ್ಬಿಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದು ಆದರೆ ಅದರಿದಲೇ  ತಯಾರಾದ
ಬೆ ಲ್ಲದ ಯಾವ ಕಡೆಲಿ ತಿಂದು ನೋಡಿರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರುಚಿ ಇರ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ತುಂಡು ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೀವು ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಹೇಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೀವು ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ ( ಬೇಕಾರೆ ಈ ನೆಪಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ರುಚಿಯ ಸವಿಯಿರಿ ಆನು ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ)  ಹಾಂಗೆ ದುಷ್ಟರ ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೆ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳುವ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಂದವು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲದಾ ? ಓದಿ ನಿಂಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದರಿ ಕಾಂಬ ಧನ್ಯವಾದಂಗ
ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಂಶೋಧಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

Tuesday, 16 May 2017

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ‌ನುಡಿಗಟ್ಟು 38 ಕೇರೆ ತಿಂಬ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಡು ತುಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕು © ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಕಳುದ ಸರ್ತಿ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಂದೆ ಭಾವಂದೆ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಮಗ ಸೊಸೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಪ‌ ಸುದ್ಧಿ ಬಂತು.ಅಮ್ಮಂದೆ ಒಟ್ಟಂಗೆ ಹೋಪ ಅಂದಾಜು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಂದೆ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮಂದೆ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಈಗ ಅಕ್ಕನ‌ಮಗಳ‌ಅಳಿಉ‌ಮಗ ಸೊಸೆದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಇವು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಪುಳ್ಳಿಯಕ್ಕ ಅನ್ನೇ ಹಾಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊರು ನೋಡಿ ಬಪ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಲಿ ಇದ್ದವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿ‌ಮಗಂದಿರ ಮನೆಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಬೈಂದ .ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಶುರು ಹೋಪದು  .ಅಕ್ಕಂಗೆ ರಜ್ಜ ಶುಧ್ಧ ಕ್ಲೀನ್ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ.ಹಾಂಗೆ ವಿಮಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯಣ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂತ ಮಾಡುಗಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಆನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ .ಅಮ್ಮನತ್ತರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ.ನಾವು ಹೆರ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡುಲಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಲಿ ಇಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಇರಕ್ಕು .ಬೇರೆ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಇರಕ್ಕು .ಕೇರೆ ತಿಂಬ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ನಡು ತುಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕು ಹೇಳುವ ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಮಾತಿನ‌ನಡುವೆ ಹೇಳಿದ .ಅಪ್ಪಲ್ಲದ ? ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು.ಹೇಂಗೂ ಕೇರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂಬೋರ ಊರಿಂಗೆ ಹೋವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಜಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡೆ ಕೊಡಿ ತಿಂಬದಲ್ಲ ನಡು ತುಂಡು ತಿಂದು ಖುಷಿ ಪಡಕ್ಕು ! ಹಾಂಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ನಮ್ಮಮೂಲಭೂತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಹೇಳುದರ ಮಾತ್ರ ಮಡುಕ್ಕೊಂಡು ಒಳುದ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಕ್ಕು .ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಗೊಕ್ಕೆ ಅದರ ಯಾವ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದರೂ ಬಿಡುಲೆ ಎಡಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಸರ ಬಿಡುಲೂ ಆಗ ಅಲ್ಲದ ? ಉಳಿದಂತೆ ವೇಷಭೂಷಣ, ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ‌ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪಲೆ ಎಡಿಯ ಅಲ್ಲದ ? ನಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ಹೇಳ್ತೀರಿ ? ತುಂಬಾ ದಿನದ ನಂತರ ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು ತೆರದ್ದೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗ ©ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. 

Tuesday, 12 April 2016

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ ) 37 ತೊಟ್ಟು ಮುರುದು ನಕ್ಕುವಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪದು -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ತುಂಬಾ ದಿನಂದ ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬೈನ್ದಿಲ್ಲೇ ಆನು ,ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಕೂದರೆ ಎನಗೆ ಎರಡು ಗೆರೆ ಬರವಲೆ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿದ ದಿನ ಇರುಳು ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂಡ ಕೂದು ಬರವಲೆ ಆವುತ್ತು .ಆದರೆ ಬರವ ಮೂಡ್ ಬಪ್ಪದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿಚಾರ
ಇತೀಚೆಗೆ ಎನಗೆ ಬರವ ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿದು .ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೇ .ಮೊನ್ನೆ ಊರಿಂಗೆ ಹೊದಿಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಎಂತ ನೀನು ಹಬ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ .ಎಂತಕೋ ಬರವ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ .ಅಂಬಗ ಅಮ್ಮ ಹಾಂಗೆ ಬರವದರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರವಲೆ ಎಡಿಯ ಹೇಳಿದ .
ಅಪ್ಪಲ್ಲದ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಎನಗೆ .ಈ ಮಾತಿನ ಎನಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್  ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಜೆ ಹೆಗಡೆ ಮಿಜಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತಿದ.
ಅಪ್ಪು ಒಂದರಿ ಬರವದು ನಿಲ್ಸಿರೆ ಮತ್ತೆ ಬರವಲೆ ಸುರು ಮಾಡುಲೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಎನಗೂ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಬರವ ಮನಸೇ ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ?
ಅದು ಇರಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು .
ಮೊನ್ನೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಂಗಳ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂತು .ಅವು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡೋರ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದ್ದು ಅಡ.
ಅದರ ಹೇಳುವಾಗ ಅಮ್ಮ "ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲೇ ತೊಟ್ಟು ಮುರುದು ನಕ್ಕುವಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ .
ಅಂಬಗ ಆನು ಕೇಳಿದೆ ತೊಟ್ಟು ಮುರುದು ನಕ್ಕುದು ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೇ
ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ತಿಮ್ಬಷ್ಟು ಇಪ್ಪದರ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುದು ಹೇಳಿದ.ಮತ್ತೆ ಎನ್ಗೊಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪ್ಪಾತು .ಕೆಲವು ಅತ್ತಿ ತೆಂಗಿನಂಥ ಮರಂಗ ಮುರುದು ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಎಡೆಂದ ತುಂಬಾ ನೀರು ಬತ್ತು ಅದು ಭಾರಿ ರುಚಿದೆ ಇರ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಡ
ಮರ ಮುರುದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ತೊಟ್ಟು ಮುರುದರೆ ರಜ್ಜ ಪಸೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲದ ?ಬಹುಶ ಅದೇ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟು ಮುರುದು ನಕ್ಕುವಾಗ ಸಿಕ್ಕುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬಂದಿರೆಕ್ಕು
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಪ್ಪೋರು ತಿಳಿಸಿ
ನಮಸ್ಕಾರ

Wednesday, 21 October 2015

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )-36 ಕುಂಡೆಗೆ ಹೆಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲು ಉದುರ್ಸುಲೇ ಎಡಿಯ -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ತುಂಬಾ ದಿನಂದ ಬರವಲೇ ಆಯಿದಿಲ್ಲೇ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲ್ಲೇ ಹೇಳುದು ಒಂದು ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತವಲ್ಲಿ ಅದು ಉದಾಸೀನವೇ ಆಗಿರೆಕ್ಕು ಹಾಂಗಾಗಿ ಇಂದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ  ಹೇಳಿಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬರವಲೇ ಹೆರಟಿದೆ.

ಮೊನ್ನೆ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಯಾವುದೊ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ "ಕುಂಡೆಗೆ ಹೆಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲು ಉದುರ್ಸುಲೇ ಎಡಿಯ"  ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಹೇಳಿದ.ಅಂಬಗ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿ ಅದರ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಟ್ ಲಿ ಬರದು ಮಡುಗಿದೆ 
ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಎಲ್ಲರ ಹಾಂಗೆ ಅಲ್ಲ ,ತುಂಬಾ ವಿವೇಕಿ ,ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತೆ , ಬಹಳ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾತಿನ ದಿಟ್ಟೆ ,ಹಾಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರ ಎದುರೇ ಇಪ್ಪದರ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತ.ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎದುರು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲೇ ,ಎಲ್ಲವು ನೇರ.ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂಗ
 ಹಾಂಗಾಗಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ದೀಪ ಮಡುಗಿದ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗ ನಡೆ ನುಡಿಗ ಅವುತ್ತಿಲ್ಲೇ .ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು .
ಆರಾದರೂ ನಮಗೆ ಹಿಂದಂದ ಮುಂದಂದ ಕೆಟ್ಟದು  ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ತರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನರ ಹತ್ತರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಯೋಜನ ಇಲ್ಲೇ .ಅದರ ಅವರತ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕು ಹೇಳುದು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ .

ಹಲ್ಲು ಉದುರುಸಕ್ಕಾದರೆ ದೌಡೆಗೆ ಎರಡು ಮಡುಗಕ್ಕು ಹೊರತು ಕುಂಡೆಗೆ ಹೆಟ್ಟಿರೆ ಎಡಿಯ ,ಹಾಂಗೆಯೇ ಯಾವುದಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅವರ ಹತ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸಕ್ಕು ಹೊರತು ಅದರ ಆರತ್ತ್ರಾದರೂ ದೂರಿ ಬೈದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲೇ .ಅವು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರ್ಸಿ ಅವರತ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು .ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಸೂಚಿಸುವ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯ ಚೆಂದದ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು
ಕುಂಡೆ ಹೇಳುವ ಪದ ಬಳಕೆ ಅಸಭ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಏನೋ ಹಾಂಗೆ ಅದರ ಬೆನ್ನು ಹೇಳಿಮಾಡುವ ಹೇಳಿ ಜ್ಹಾನ್ಸಿದೆ ಒಂದರಿ ಆದರೆಅದು ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪದೆ ಹಾಂಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಸಭ್ಯ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಅನ್ಸುತ್ತಿಲ್ಲೇ ಅದುಸಹಜವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆವುತ್ತು ಹಾನ್ಗಿಪ್ಪಗ ಅದರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದರ ಹಾಂಗೆ ಮಡುಗಿದೆ ಬದಲಾಯಿಸುಲೇ ಹೋಯ್ದಿಲ್ಲೇ
ನಿಂಗಳ ಕಡೆಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿಪ್ಪ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗ ಇಕ್ಕು ಅಲ್ಲದ ?ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಆತಾ

ನಮಸ್ಕಾರ

ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು
ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

Saturday, 11 April 2015

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ ) 35 ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ
ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ !ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತಜಗತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರದು ತಲೆ ತಿಂತು .ಈಗ ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಲಿಯೂ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರವಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿತ್ತ !ಹೇಳಿ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆತ !
ತಲೆಬಿಸಿ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತ್ತಿಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ! ಮತ್ತೆ ಭೂತದ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಂಥಕೆ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಯಕ್ಕಾದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ
ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿನ ತೆಗಯದ್ದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆತು .ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೇಳುವ ನೆಪ ಇದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದಾಸೀನವೇ ಕಾರಣ !
ಇನ್ನು ಹೀಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳಿ ಬರವಲೆ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ .ಮೊನ್ನೆಯೇ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿತ್ತಿದೆ.
ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಆನು ತುಂಬಾ ಜೋರು ಇತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಕಾಣೆಕ್ಕು,ಹಾಂಗಾಗಿ ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ "ಅದು ಸಾಮ್ಯಾದ್ದಲ್ಲ  ಮಹಾ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ "

ಹೇಳುವ ಈ ಬೈಗಳಿನ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೈಂದ ತಿಂದಿದೆ .ಅದು ತುಂಬಾ ಜೋರು ಇಪ್ಪೋರಿನ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಬೈಗಳಿನ ಪದ ಭಾರೀ ಅಪಮಾನಕರ ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಆಗಿತ್ತು .
ಅಲ್ಲದ್ದೆ ತಲೆಕಸವಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಚದ್ದೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿದರೂ ಎಂಥ ಕೋಲ ಇದು ಸೂ ಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುವ ಬೈಗಳೂ ಬಳಕೆಲಿ ಇತ್ತು .
ಆದರೆ ಎನಗೆ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.ಸೂಟೆ ಹೇಳಿರೆ ದೊಂದಿ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿದ್ದರೂ ಬೈಗಳಿನ ಸೂಟೆ ಪದಕ್ಕೆ ಜೋರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿತ್ತಿದೆ ,ಈಗಲೂ ಜೋರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಇದ್ದು
ಆದರೆ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಹೇಳುವ ಬೈಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ದು ಮೊನ್ನೆ  ಮುಖ ಪುಟದ ನೆಂಟ್ರು ಆದ ವೆಂಕಟರಾಜ ಕಬೆಕೋಡು ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರೆ ಕಾನ ಮಠಲ್ಲಿ ನಡದ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಭೂತದ ಕೋಲದ ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಕಳುಸಿದ್ದರ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಗಲೇ !

ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಅದು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಟೆ ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಜಿಕೊಂಡು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕೊಣಿತ್ತು.
ಆ ದೈವ ಕೋಪಾವೇಶಂದ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕೊಣಿವ ಕಾರಣ ಕೋಪಿಷ್ಟರ ಕೋಪ ತಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಹೇಳುವ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲದ ?ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದೋರು ತಿಳಿಸಿ
ನಮಸ್ಕಾರ
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

Sunday, 14 December 2014

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ ) 34 ದೂರು ಕುಂಡೆಚ್ಚ :ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯದ್ದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆತು .ಬರವಲೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಆಯಿದಿಲ್ಲೇ ,ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಮನಸೂ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಆರಿಂಗೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ,ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಡ್ ಇರಕ್ಕಾವುತ್ತು .
ಇಂದು ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಆನು ಏಳುವಾಗಲೇ ಜಾಲಿನ ಮೀಸೆ ಹೂಗಿನ ಗೆಲ್ಲಿಂದ ಚಿಂಕ್ ಚಿಂಕ್  ಹೇಳಿ ಭಾರೀ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಳುತ್ತ ಇತ್ತು .ಎಂತಸಂಗತಿ ಹೇಳಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗದು ನೋಡಿದೆ
ಎರಡು ಕುಂಡೆಚ್ಚಂಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆತ್ತ ಇದ್ದವು .ಎಂತಕಪ್ಪ ಇವು ಇಷ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡವದು ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ .ಎಂತದೂ ಕಂಡತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಆದರೆ ಇವರ ಬೊಬ್ಬೆ ಮುಂದುವರುದೇ ಇತ್ತು .ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿಪ್ಪ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಹಾವು ಏನಾರು ಕಂಡರೆ ಕುಂಡೆಚ್ಚಂಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆತ್ತವು .
ಹಾಂಗೆ ಟೆರೇಸ್ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದೆ ಎಂತ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ,ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಒಂದು ಕುಂಡೆಚ್ಚ ಗಿಲಿಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ರಂಗೆ ಬಗ್ಗಿದ ಗೆಲ್ಲಿನ ಹತ್ತರೆ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುಲೇ ಸುರು ಮಾಡಿತ್ತು .ಹಾಂಗೆ ಆನು ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದೆ !
ಅಲ್ಲಿ ಚಜ್ಜದ ಮೇಲೆ ಎಂಗಳ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂದು ಬೆಶಿಲು ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇತ್ತು..ಆನು ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಕುಂಡೆಚ್ಚಂಗಳ ಗಲಾಟೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತು .ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಗಲಾಟೆಯ ಕೆಮಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದ್ದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒರಗಿತ್ತು .
ಮತ್ತೆ ಅದು ಎದ್ದು ಹೊಪಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಅದರ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕುಂಡೆಚ್ಚ ಗ ಚಿವ್ ಚಿವ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದವು .
ಅಂಬಗ ಎನಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ನೆನಪಾತು ದೂರು ಕುಂಡೆಚ್ಚ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಬಳಕೆ
ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಇದರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತು .ಅವರಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರು ಕೊಡುವ ಮಕ್ಕೊಗೆ ದೂರು ಕುಂಡೆಚ್ಚ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತವು.ಈ ಚೆಂದದ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲ ಎಂತ ಹೇಳಿತಲೆಗೆ ಹೊದ್ದು ಇಂದೇ ಎನಗೆ .ಕುಂಡೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಯನ್ನೂ ನಾಯಿಯನ್ನೂ ನೋಡಲಿ ಅವು ಚಿವ್ ಚಿವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವು!ಇದರ ದೂರು ಕೊಡುದು ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ದೂರು ಕೊಡುವ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಈ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಬಂದಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ?ನಿಂಗೋಗೆ ಎಂತ ಅನ್ಸುತ್ತು ?

Thursday, 21 August 2014

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಮೆರು ಹೆರಟರೆ ಅಕ್ಕಾ ?-ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದಆನೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಮೆರು ಹೆರಟರೆ ಅಕ್ಕಾ ?

ಮೊನ್ನೆ ಎಂಗಳ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂದು ದಾರುಣ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದವು .ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ  ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದವು .ಇಂದಿನ ದಿನಂಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾವುತ್ತಾ ಇದ್ದು .ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆಯೋರ ಉಪದ್ರ ತಾಳುಲೆ ಎಡಿಯದ್ದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲ್ಸ, ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕದ್ದ ಬಗ್ಗೆ .ಪರೀಕ್ಷೇಲಿ ಫೈಲ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ .ಹೀಂಗೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಇಂಥ ವಿಚಾರವ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತು .ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ಗ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಹಾಂಗೆ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೋವು ಇದ್ದವು .

ಈ ಗೆಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೊಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಂಗು ಒಳ್ಳೆಯ  ಕೆಲಸ ಇದ್ದು.ಇವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಗಾರರು ಕೂಡ .ಫೈಲ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾರೆಮೊದಲು ,ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಹೇಳಿ ಪೈಸೆ ಎಳಕ್ಕೊಂಬ ಜೆನಂಗ ಅಲ್ಲ .ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಂಚ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನಂಗ ಅತ್ಮಹತ್ಯೆಯತ್ತ ಮೋರೆ ಮಾಡುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬತ್ತು .ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿರೆ ಅದರ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಬದು ಕೂಡ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲನ್ನೇ!

ಆದರೆ ಇವರದ್ದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ .ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗೆಯ ಗೆಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ .ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದು ಅಡ.ಅವರತ್ರೆ ಏಳೆಂಟು ಬಂಗಲೆ ,ಕಾರುಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಡ.ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲೆ.ಈ ಗೆಂಡ ಹೆಂಡತಿಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗೆಗೆ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಸೀರೆ ಚಿನ್ನ ,ಮನೆ ವಾಹನಂಗ ಆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ವಿಪರೀತ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ  ಕಾರು ತೆಗದ್ದವು .ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಕೊಡುಲೆ ಎಡಿಯದ್ದೆ ಆತು .ಸಾಲಗಾರರೆಲ್ಲ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪೈಸೆ ಹಿಂದೆ ಕೊದುಲೇ ಹೇಳುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು .ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ನೋಟೀಸ್ ಬಂತು .

ಇಷ್ಟಪ್ಪಗ ಇದರೆಲ್ಲದರ ನಿಭಾಯಿಸುಲೆ ಎಡಿಯದ್ದೆ  ಆ ದಂಪತಿಗ ಸಾವಿನತ್ತ ಮುಖ ಹಾಕಿದವು .

ಅಂಬಗ ಎನಗೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಮೆರು ಹಾಕುಲೆ ಹೋದರೆ ಅಕ್ಕ ?ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪದು ಎನಗೆ ನೆನಪಾತು .ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಹೇಳುವ ಗಾದೆ ಮಾತು ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನೇ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸು ಹೇಳುವ ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳೂ ಇದ್ದು ,ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಡದ.ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಿಗೊಳ್ಳಡದ?

ಆನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುಲೆ ಎಡಿತ್ತು .ಅದು ಹಾಂಗೆ ತಿಂತು ,ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ಕೂಡ !ಆದರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ತಿಂಬ ಮೆರು (ಮೊಲ ) ಅನೆ ಹಾಂಗೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುಲೇ ಹೆರಟ್ರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ .

ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ  ಮಾತಾಗಿ  ಈ ಹವ್ಯಕ ಪಡೆ ನುಡಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು .ಸಿಂಹ ಆನೆಯ ಎಳವಲೆ ಹೆರಟ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು .ಸಿಂಹ ಕ್ಕೆ ಆನೆಯ ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಎಡಿಗು ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿ ಎಳಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಪಲೆ ಹೆರಟ್ರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿ ಸಾಯ್ತು ಹೇಳುವ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ . ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವ” ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಮೆರು ಹೆರಟರೆ ಅಕ್ಕಾ ?”ಹೇಳುವ ಹವ್ಯಕ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತು .

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಸೋಲಕ್ಕಾವುತ್ತು .ಹಾಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇತಿ ಮಿತಿಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕು .ಆರತ್ರೋ ಕಾರು ಬಂಗಲೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಇಡೀ ಅದರ ಬೂಟುಲೆ ಹೆಣಗಾಡಕ್ಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಬತ್ತು .ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಳಕ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಕಾವುತ್ತು ಹೇಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು