Tuesday, 12 April 2016

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ ) 37 ತೊಟ್ಟು ಮುರುದು ನಕ್ಕುವಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪದು -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ತುಂಬಾ ದಿನಂದ ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬೈನ್ದಿಲ್ಲೇ ಆನು ,ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಕೂದರೆ ಎನಗೆ ಎರಡು ಗೆರೆ ಬರವಲೆ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿದ ದಿನ ಇರುಳು ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂಡ ಕೂದು ಬರವಲೆ ಆವುತ್ತು .ಆದರೆ ಬರವ ಮೂಡ್ ಬಪ್ಪದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿಚಾರ
ಇತೀಚೆಗೆ ಎನಗೆ ಬರವ ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿದು .ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೇ .ಮೊನ್ನೆ ಊರಿಂಗೆ ಹೊದಿಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಎಂತ ನೀನು ಹಬ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ .ಎಂತಕೋ ಬರವ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ .ಅಂಬಗ ಅಮ್ಮ ಹಾಂಗೆ ಬರವದರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರವಲೆ ಎಡಿಯ ಹೇಳಿದ .
ಅಪ್ಪಲ್ಲದ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಎನಗೆ .ಈ ಮಾತಿನ ಎನಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್  ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಜೆ ಹೆಗಡೆ ಮಿಜಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತಿದ.
ಅಪ್ಪು ಒಂದರಿ ಬರವದು ನಿಲ್ಸಿರೆ ಮತ್ತೆ ಬರವಲೆ ಸುರು ಮಾಡುಲೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಎನಗೂ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಬರವ ಮನಸೇ ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ?
ಅದು ಇರಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು .
ಮೊನ್ನೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಂಗಳ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂತು .ಅವು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡೋರ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದ್ದು ಅಡ.
ಅದರ ಹೇಳುವಾಗ ಅಮ್ಮ "ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲೇ ತೊಟ್ಟು ಮುರುದು ನಕ್ಕುವಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ .
ಅಂಬಗ ಆನು ಕೇಳಿದೆ ತೊಟ್ಟು ಮುರುದು ನಕ್ಕುದು ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೇ
ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ತಿಮ್ಬಷ್ಟು ಇಪ್ಪದರ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುದು ಹೇಳಿದ.ಮತ್ತೆ ಎನ್ಗೊಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪ್ಪಾತು .ಕೆಲವು ಅತ್ತಿ ತೆಂಗಿನಂಥ ಮರಂಗ ಮುರುದು ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಎಡೆಂದ ತುಂಬಾ ನೀರು ಬತ್ತು ಅದು ಭಾರಿ ರುಚಿದೆ ಇರ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಡ
ಮರ ಮುರುದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ತೊಟ್ಟು ಮುರುದರೆ ರಜ್ಜ ಪಸೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲದ ?ಬಹುಶ ಅದೇ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟು ಮುರುದು ನಕ್ಕುವಾಗ ಸಿಕ್ಕುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬಂದಿರೆಕ್ಕು
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಪ್ಪೋರು ತಿಳಿಸಿ
ನಮಸ್ಕಾರ

Wednesday, 21 October 2015

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )-36 ಕುಂಡೆಗೆ ಹೆಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲು ಉದುರ್ಸುಲೇ ಎಡಿಯ -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ತುಂಬಾ ದಿನಂದ ಬರವಲೇ ಆಯಿದಿಲ್ಲೇ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲ್ಲೇ ಹೇಳುದು ಒಂದು ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತವಲ್ಲಿ ಅದು ಉದಾಸೀನವೇ ಆಗಿರೆಕ್ಕು ಹಾಂಗಾಗಿ ಇಂದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ  ಹೇಳಿಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬರವಲೇ ಹೆರಟಿದೆ.

ಮೊನ್ನೆ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಯಾವುದೊ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ "ಕುಂಡೆಗೆ ಹೆಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲು ಉದುರ್ಸುಲೇ ಎಡಿಯ"  ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಹೇಳಿದ.ಅಂಬಗ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿ ಅದರ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಟ್ ಲಿ ಬರದು ಮಡುಗಿದೆ 
ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಎಲ್ಲರ ಹಾಂಗೆ ಅಲ್ಲ ,ತುಂಬಾ ವಿವೇಕಿ ,ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತೆ , ಬಹಳ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾತಿನ ದಿಟ್ಟೆ ,ಹಾಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರ ಎದುರೇ ಇಪ್ಪದರ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತ.ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎದುರು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲೇ ,ಎಲ್ಲವು ನೇರ.ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂಗ
 ಹಾಂಗಾಗಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ದೀಪ ಮಡುಗಿದ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗ ನಡೆ ನುಡಿಗ ಅವುತ್ತಿಲ್ಲೇ .ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು .
ಆರಾದರೂ ನಮಗೆ ಹಿಂದಂದ ಮುಂದಂದ ಕೆಟ್ಟದು  ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ತರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನರ ಹತ್ತರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಯೋಜನ ಇಲ್ಲೇ .ಅದರ ಅವರತ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕು ಹೇಳುದು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ .

ಹಲ್ಲು ಉದುರುಸಕ್ಕಾದರೆ ದೌಡೆಗೆ ಎರಡು ಮಡುಗಕ್ಕು ಹೊರತು ಕುಂಡೆಗೆ ಹೆಟ್ಟಿರೆ ಎಡಿಯ ,ಹಾಂಗೆಯೇ ಯಾವುದಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅವರ ಹತ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸಕ್ಕು ಹೊರತು ಅದರ ಆರತ್ತ್ರಾದರೂ ದೂರಿ ಬೈದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲೇ .ಅವು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರ್ಸಿ ಅವರತ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು .ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಸೂಚಿಸುವ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯ ಚೆಂದದ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು
ಕುಂಡೆ ಹೇಳುವ ಪದ ಬಳಕೆ ಅಸಭ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಏನೋ ಹಾಂಗೆ ಅದರ ಬೆನ್ನು ಹೇಳಿಮಾಡುವ ಹೇಳಿ ಜ್ಹಾನ್ಸಿದೆ ಒಂದರಿ ಆದರೆಅದು ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪದೆ ಹಾಂಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಸಭ್ಯ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಅನ್ಸುತ್ತಿಲ್ಲೇ ಅದುಸಹಜವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆವುತ್ತು ಹಾನ್ಗಿಪ್ಪಗ ಅದರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದರ ಹಾಂಗೆ ಮಡುಗಿದೆ ಬದಲಾಯಿಸುಲೇ ಹೋಯ್ದಿಲ್ಲೇ
ನಿಂಗಳ ಕಡೆಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿಪ್ಪ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗ ಇಕ್ಕು ಅಲ್ಲದ ?ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಆತಾ

ನಮಸ್ಕಾರ

ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು
ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

Saturday, 11 April 2015

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ ) 35 ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ
ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ !ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತಜಗತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರದು ತಲೆ ತಿಂತು .ಈಗ ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಲಿಯೂ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರವಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿತ್ತ !ಹೇಳಿ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆತ !
ತಲೆಬಿಸಿ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತ್ತಿಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ! ಮತ್ತೆ ಭೂತದ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಂಥಕೆ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಯಕ್ಕಾದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ
ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿನ ತೆಗಯದ್ದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆತು .ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೇಳುವ ನೆಪ ಇದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದಾಸೀನವೇ ಕಾರಣ !
ಇನ್ನು ಹೀಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳಿ ಬರವಲೆ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ .ಮೊನ್ನೆಯೇ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿತ್ತಿದೆ.
ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಆನು ತುಂಬಾ ಜೋರು ಇತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಕಾಣೆಕ್ಕು,ಹಾಂಗಾಗಿ ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ "ಅದು ಸಾಮ್ಯಾದ್ದಲ್ಲ  ಮಹಾ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ "

ಹೇಳುವ ಈ ಬೈಗಳಿನ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೈಂದ ತಿಂದಿದೆ .ಅದು ತುಂಬಾ ಜೋರು ಇಪ್ಪೋರಿನ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಬೈಗಳಿನ ಪದ ಭಾರೀ ಅಪಮಾನಕರ ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಆಗಿತ್ತು .
ಅಲ್ಲದ್ದೆ ತಲೆಕಸವಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಚದ್ದೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿದರೂ ಎಂಥ ಕೋಲ ಇದು ಸೂ ಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುವ ಬೈಗಳೂ ಬಳಕೆಲಿ ಇತ್ತು .
ಆದರೆ ಎನಗೆ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.ಸೂಟೆ ಹೇಳಿರೆ ದೊಂದಿ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿದ್ದರೂ ಬೈಗಳಿನ ಸೂಟೆ ಪದಕ್ಕೆ ಜೋರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿತ್ತಿದೆ ,ಈಗಲೂ ಜೋರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಇದ್ದು
ಆದರೆ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಹೇಳುವ ಬೈಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ದು ಮೊನ್ನೆ  ಮುಖ ಪುಟದ ನೆಂಟ್ರು ಆದ ವೆಂಕಟರಾಜ ಕಬೆಕೋಡು ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರೆ ಕಾನ ಮಠಲ್ಲಿ ನಡದ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಭೂತದ ಕೋಲದ ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಕಳುಸಿದ್ದರ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಗಲೇ !

ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಅದು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಟೆ ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಜಿಕೊಂಡು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕೊಣಿತ್ತು.
ಆ ದೈವ ಕೋಪಾವೇಶಂದ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕೊಣಿವ ಕಾರಣ ಕೋಪಿಷ್ಟರ ಕೋಪ ತಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ಹೇಳುವ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲದ ?ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದೋರು ತಿಳಿಸಿ
ನಮಸ್ಕಾರ
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

Sunday, 14 December 2014

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ ) 34 ದೂರು ಕುಂಡೆಚ್ಚ :ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯದ್ದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆತು .ಬರವಲೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಆಯಿದಿಲ್ಲೇ ,ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಮನಸೂ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಆರಿಂಗೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ,ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಡ್ ಇರಕ್ಕಾವುತ್ತು .
ಇಂದು ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಆನು ಏಳುವಾಗಲೇ ಜಾಲಿನ ಮೀಸೆ ಹೂಗಿನ ಗೆಲ್ಲಿಂದ ಚಿಂಕ್ ಚಿಂಕ್  ಹೇಳಿ ಭಾರೀ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಳುತ್ತ ಇತ್ತು .ಎಂತಸಂಗತಿ ಹೇಳಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗದು ನೋಡಿದೆ
ಎರಡು ಕುಂಡೆಚ್ಚಂಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆತ್ತ ಇದ್ದವು .ಎಂತಕಪ್ಪ ಇವು ಇಷ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡವದು ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ .ಎಂತದೂ ಕಂಡತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಆದರೆ ಇವರ ಬೊಬ್ಬೆ ಮುಂದುವರುದೇ ಇತ್ತು .ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿಪ್ಪ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಹಾವು ಏನಾರು ಕಂಡರೆ ಕುಂಡೆಚ್ಚಂಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆತ್ತವು .
ಹಾಂಗೆ ಟೆರೇಸ್ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದೆ ಎಂತ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ,ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಒಂದು ಕುಂಡೆಚ್ಚ ಗಿಲಿಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ರಂಗೆ ಬಗ್ಗಿದ ಗೆಲ್ಲಿನ ಹತ್ತರೆ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುಲೇ ಸುರು ಮಾಡಿತ್ತು .ಹಾಂಗೆ ಆನು ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದೆ !
ಅಲ್ಲಿ ಚಜ್ಜದ ಮೇಲೆ ಎಂಗಳ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂದು ಬೆಶಿಲು ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇತ್ತು..ಆನು ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಕುಂಡೆಚ್ಚಂಗಳ ಗಲಾಟೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತು .ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಗಲಾಟೆಯ ಕೆಮಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದ್ದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒರಗಿತ್ತು .
ಮತ್ತೆ ಅದು ಎದ್ದು ಹೊಪಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಅದರ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕುಂಡೆಚ್ಚ ಗ ಚಿವ್ ಚಿವ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದವು .
ಅಂಬಗ ಎನಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ನೆನಪಾತು ದೂರು ಕುಂಡೆಚ್ಚ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಬಳಕೆ
ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಇದರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತು .ಅವರಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರು ಕೊಡುವ ಮಕ್ಕೊಗೆ ದೂರು ಕುಂಡೆಚ್ಚ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತವು.ಈ ಚೆಂದದ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲ ಎಂತ ಹೇಳಿತಲೆಗೆ ಹೊದ್ದು ಇಂದೇ ಎನಗೆ .ಕುಂಡೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಯನ್ನೂ ನಾಯಿಯನ್ನೂ ನೋಡಲಿ ಅವು ಚಿವ್ ಚಿವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವು!ಇದರ ದೂರು ಕೊಡುದು ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ದೂರು ಕೊಡುವ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಈ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಬಂದಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ?ನಿಂಗೋಗೆ ಎಂತ ಅನ್ಸುತ್ತು ?

Thursday, 21 August 2014

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಮೆರು ಹೆರಟರೆ ಅಕ್ಕಾ ?-ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದಆನೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಮೆರು ಹೆರಟರೆ ಅಕ್ಕಾ ?

ಮೊನ್ನೆ ಎಂಗಳ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂದು ದಾರುಣ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದವು .ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ  ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದವು .ಇಂದಿನ ದಿನಂಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾವುತ್ತಾ ಇದ್ದು .ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆಯೋರ ಉಪದ್ರ ತಾಳುಲೆ ಎಡಿಯದ್ದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲ್ಸ, ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕದ್ದ ಬಗ್ಗೆ .ಪರೀಕ್ಷೇಲಿ ಫೈಲ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ .ಹೀಂಗೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಇಂಥ ವಿಚಾರವ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತು .ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ಗ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಹಾಂಗೆ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೋವು ಇದ್ದವು .

ಈ ಗೆಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೊಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಂಗು ಒಳ್ಳೆಯ  ಕೆಲಸ ಇದ್ದು.ಇವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಗಾರರು ಕೂಡ .ಫೈಲ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾರೆಮೊದಲು ,ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಹೇಳಿ ಪೈಸೆ ಎಳಕ್ಕೊಂಬ ಜೆನಂಗ ಅಲ್ಲ .ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಂಚ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನಂಗ ಅತ್ಮಹತ್ಯೆಯತ್ತ ಮೋರೆ ಮಾಡುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬತ್ತು .ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿರೆ ಅದರ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಬದು ಕೂಡ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲನ್ನೇ!

ಆದರೆ ಇವರದ್ದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ .ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗೆಯ ಗೆಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ .ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದು ಅಡ.ಅವರತ್ರೆ ಏಳೆಂಟು ಬಂಗಲೆ ,ಕಾರುಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಡ.ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲೆ.ಈ ಗೆಂಡ ಹೆಂಡತಿಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗೆಗೆ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಸೀರೆ ಚಿನ್ನ ,ಮನೆ ವಾಹನಂಗ ಆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ವಿಪರೀತ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ  ಕಾರು ತೆಗದ್ದವು .ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಕೊಡುಲೆ ಎಡಿಯದ್ದೆ ಆತು .ಸಾಲಗಾರರೆಲ್ಲ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪೈಸೆ ಹಿಂದೆ ಕೊದುಲೇ ಹೇಳುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು .ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ನೋಟೀಸ್ ಬಂತು .

ಇಷ್ಟಪ್ಪಗ ಇದರೆಲ್ಲದರ ನಿಭಾಯಿಸುಲೆ ಎಡಿಯದ್ದೆ  ಆ ದಂಪತಿಗ ಸಾವಿನತ್ತ ಮುಖ ಹಾಕಿದವು .

ಅಂಬಗ ಎನಗೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಮೆರು ಹಾಕುಲೆ ಹೋದರೆ ಅಕ್ಕ ?ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪದು ಎನಗೆ ನೆನಪಾತು .ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಹೇಳುವ ಗಾದೆ ಮಾತು ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನೇ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸು ಹೇಳುವ ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳೂ ಇದ್ದು ,ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಡದ.ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಿಗೊಳ್ಳಡದ?

ಆನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುಲೆ ಎಡಿತ್ತು .ಅದು ಹಾಂಗೆ ತಿಂತು ,ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ಕೂಡ !ಆದರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ತಿಂಬ ಮೆರು (ಮೊಲ ) ಅನೆ ಹಾಂಗೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುಲೇ ಹೆರಟ್ರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ .

ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ  ಮಾತಾಗಿ  ಈ ಹವ್ಯಕ ಪಡೆ ನುಡಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು .ಸಿಂಹ ಆನೆಯ ಎಳವಲೆ ಹೆರಟ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು .ಸಿಂಹ ಕ್ಕೆ ಆನೆಯ ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಎಡಿಗು ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿ ಎಳಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಪಲೆ ಹೆರಟ್ರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿ ಸಾಯ್ತು ಹೇಳುವ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ . ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವ” ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಮೆರು ಹೆರಟರೆ ಅಕ್ಕಾ ?”ಹೇಳುವ ಹವ್ಯಕ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತು .

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಸೋಲಕ್ಕಾವುತ್ತು .ಹಾಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇತಿ ಮಿತಿಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕು .ಆರತ್ರೋ ಕಾರು ಬಂಗಲೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಇಡೀ ಅದರ ಬೂಟುಲೆ ಹೆಣಗಾಡಕ್ಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಬತ್ತು .ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಳಕ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಕಾವುತ್ತು ಹೇಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು

Friday, 8 August 2014

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )- ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದು

ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ( ?! )ಕಲ್ತು   ಲೈವ್ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯಾದೆ.ಅಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಂಸ್ಕ್ರತದ್ದೆ ,ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೇಳುತ್ತೆ .ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೃತ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ,ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೀನರು .ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರು ಬದುಕಿಯೂ ಮೃತ ಆವುತ್ತವು ಅಷ್ಟೇ !

ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನ ಕಳುತ್ತು ಅಂಬಗ ಎನಗೆನೆನಪಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ  ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು "ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದು"
ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದು ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಆನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅವು ಇವು ಹೇಳುದರ ಕೇಳಿತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾರುದುಹೇಳಿರೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ನೋಡಿ ಗೊಂತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಕಳುದ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡುಲೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದ ಅತಿಥಿಗೊಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತಿದವು .ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಊಟೋಪಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋಡುವಾಗ ಅವಂಗೆ ಏನೋ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು ಇತ್ತು .ಅವನ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಅನುಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎನಗೆ.ಅವ ಹತ್ತರೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ.

ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಎನ್ನ "ಇವರು ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಬರಹಗಾರಾರು ,ಸಂಶೋಧಕರು.ಇವತ್ತಿನ ಅಥಿತಿಗಳು ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕ್ಕಿ ಅವನ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿ ಅವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವು ಅಲ್ಲಿ .ನಂತರ ಆನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಹೆರಡುವಾಗ ಅವ ಬಂದು ಎನ್ನತ್ತರೆ ಬಂದು ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರ ? ಹವ್ಯಕರ ?ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ.ಅಪ್ಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ .ನಿಂಗಳ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತು ಹೇಳಿದ.ಈ ಮಾತಿನ ಎನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಂಗ ಹೇಳುತ್ತವು .ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಬಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋವೂ ಬತ್ತನ್ನೇ!ಅದರ ನೋಡಿದೊರಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಬಗ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ ಹಾಂಗೆ ಅನ್ಸುದು ಸಹಜ .ಹಾಂಗೆ ಇವಂಗೆ ಎನ್ನ ನೋಡಿದ ಹಾಂಗೆ ಅನ್ಸುದು ಆಡಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದೆ ಆನು.

ಮತ್ತೆ ನಿಂಗಳ ಸ್ವಂತ ಊರು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ .ಹೇಳಿದೆ ಆನು .ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಅವಂಗೆ ಆನು ಆರು ಹೇಳಿ ಅವಂಗೆ ಗೊಂತಾತು.ಅವ ಆರು ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿದ ಎನಗೂ ಅವನ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಳಿ ನೆನಪಾತು.

ಎಂಗಳ ಮನೆ (ಪ್ರಸಾದ್ ನ ಮನೆ) .ಹತ್ರ ಅವನ ಮನೆ ಇತ್ತು .ಮದುವೆ ಆದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಎಂಗಳ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ/ ಸಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ದೆನಿಗೇಳಿತ್ತಿದವು ಇವನ ಅಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪ .ಹಾಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನು ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಇವನತ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ .ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಆನು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕಲಿತ್ತಾ ಇಪ್ಪದು ಒಂದು ಊರಿಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಬ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು .ಅಂಬಗ ಇವ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಷ್ಟೇ .ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲೆ .ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗುದು ಆನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂ. ಎ ಗೆ ಸೇರುವ ಅಂದಾಜಿಲಿ ಇತ್ತಿದೆ.(ಆನು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಎನಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಎನಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಮಾಡುಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ.ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಥ್ಸ್ ಎನಗೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ.ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು .ಹಾಂಗಾಗಿ ಆನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂ.ಎ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನು)
ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಇವನ ಅಬ್ಬೆ ಎನ್ನತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಓದುಲೆ ಇದ್ದ ಕೇಳಿದವು .ಇದ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂಬಗ ಎಂತರ ಓದುದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವು .ಆನು ಕಟೀಲಿಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂ ಎ ಗೆ ಸೇರುದು ಹೇಳಿದೆ

ಅಂಬಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಇವ ಎನ್ನತ್ರೆ ಕೇಳಿತ್ತಿದ.ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಓದಿ ಎಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ .ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಆನು ನೀನು ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಓದಿರೆ ಎಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೇಳಿದೆ .ಅಂಬಗ ಅವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಹೇಳಿದ ,ಆನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂಬಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಂತ ಓದಿದರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಹೇಳಿ .ಎಂ ಎ ಓದಿದೋರು ನಾಯಿ ಸಂತೆ ಇದ್ದವು ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಎನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಂಗ ಹೇಳಿತ್ತಿದವು.ದೊಡ್ಡೋರ ಇಂಥ ಮಾತಿನ ಕೇಳಿ ಎನ್ನತ್ತರೆ ಇವಂದೆ ಎನಗೆ ಹೇಳಿತ್ತಿದ .ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೊಗೆ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೂಡಾ!
ಆದರೆ ಎನಗೆ ಅವನ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಿಲ್ಲೆ ಸುರುವಿಂಗೆ

ಆನು ಆರು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಗಿ ಅಪ್ಪಗಲೇ ಅವನ ಮೋರೆಲಿ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಂಡತ್ತು.ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೇಳಿದ ಅಂಬಗ

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಬರವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಂಗಳೆಯಾ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ.ಅಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ.ಅಂಬಗ ಅಪ್ಪ ?! ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ "ಎಂ ಎ ಓದಿದೋರು ನಾಯಿ ಸಂತೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿದೋನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾಲೇಜಿಂಗೆ ಇದ್ದಕಿದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನಂಬುಲೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪ್ಪದು ಸಹಜ ಕೂಡ !.ಅವನ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿಹೆರ ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಆತು .ಅವಂಗೆ ಅದರ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಬಲೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು! ಅಂಬಗ ಎನಗೆ ಕಣ್ಣುಗೆ ಹಾರುದು ಹೇಳುದು ಎಂತರ ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಗೊಂತಾತು.
ನಂತರ ಅವ "ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಕ್ಕ sorry ಅಂದು ಎನಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲೇ .ಎಲ್ಲರು ದೊಡ್ಡೋರು ಹಾಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದವು ನಿಂಗ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಲಿವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂಗೆ ಆನುದೇ ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಎಂಗಳ ಮನೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ದೆನಿಗಗೇಳಿಕ್ಕಿ ಹಾಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸಿ" ಹೇಳಿದ.ಅದು ಅವನ ದೊಡ್ಡ ತನ ಅದು ಇರಲಿ
ಎನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಬಗ ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದು /ಹೊಯಿದು ಹೇಳುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು ನೆನಪಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡಾ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಹೋತು .
ಆರಿಂಗಾದರೂ ನಂಬುಲೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಎದುರಾಗಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವ ವಿವರ್ಸುವ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಅವನ /ಅದರ ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದು ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವು
ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯ ಅವಿವೇಕಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮೃತ ಭಾಷೆ ಆಗಿಪ್ಪ ಜೀವಂತ ಭಾಷೆ  ಸಂಸ್ಕೃತವ ಕಲ್ತು ಆನಂತೂ ಜೀವಂತ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಆಯ್ದೆಪ್ಪ /
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೋರ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾರತೆ    ಇದ್ದಪ್ಪ  ಎಷ್ಟು ಉದಾರತೆ ಹೇಳಿರೆ ಅದರ ಹೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಹೇಳುವಷ್ಟು  !ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ ಎನಗೆ .
ಬಹುಶ ಆನು ಹೆಂಗಸು ಅನ್ನೇ  ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಯಾಯವ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳದ್ದೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೇ  ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆ ,ಇಲ್ಲೆ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತೋ ಅನ್ಯಾಯವ ಹೇಳಿತ್ತೋ ಅಂಬಗ ಅದು ಕೂಡಲೇ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ !.

Wednesday, 23 July 2014

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )-30 ಕಾಡ ಸೊಪ್ಪು ತೋಡ ನೀರು -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ ಪೇಪರ್ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು .ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು .
ನಾವು ಇಷ್ಟರತನಕ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಕ್ಕು ,ಆಹಾರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂಗ ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಹೇಳುದರ ಕೇಳಿಗೊಂಡು ಬಂದದು ಅನ್ನೇ.ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ ಆಹಾರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳ ಸೇರಿಸಿ ತಿಮ್ಬದು ಒಳ್ಳೇದು ,ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂಗ ಬೇಕು .ಅದರಂದಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾವುತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದವು .ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಯೋಗರ್ಟ್ (ಹಾಲಿನ ಕಿಣ್ವನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಪೇಯ ) ಇಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಪದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದವು .ಇದರ ಓದುವಗ  ಎಂಗಳ ಭಾರೀ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೆಲತ್ತಡ್ಕ ಅಜ್ಜಿ (ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಿರಿಯಬ್ಬೆ,ಅಮ್ಮನ ಸೋದರತ್ತೆ ಕೂಡಾ )  ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪ್ಪಾತು .

ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಂಗೆ ಅಮ್ಮಂದೆ ದೊಡ್ದಮ್ಮಂದೆ ಇಬ್ರು ಕೂಸುಗ ಮಾತ್ರ.ಹಾಂಗಾಗಿ  ಅಜ್ಜನ ಮನೆಲಿ ಹತ್ತು ಜನ (ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಕ್ಕ ಐದು ಜನ ,ಎಂಗ ಐದು ಜನ) ಪುಳ್ಳಿಯಕ್ಕಳದ್ದೆ ಕಾರ್ಬಾರು .ಎಂಗ ಕಲ್ಲು ಇಡ್ಕದ್ದ ಬೀಜದ ಮರ/ಮಾವಿನ ಮರಂಗ  ಆ ಊರಿಲಿ ಒಂದುದೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ.ಬೇಸಗೆ ರಜೆಲಿ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ  ದೋಸೆಯೋ ಸೆಖೆಗೆರದ್ದೋ ತಿಂದಿಕ್ಕಿ ಕೊಕ್ಕೆದೆ ಬಟ್ಟಿದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಜ ಕೊಯ್ವ ನೆಪಲ್ಲಿ ಮನೆಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಾರಿ ಅಪ್ಪದು ,ನಾಲ್ಕು ಬೀಜ ಕೊಯ್ದ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ ಎಂಗಳ ಕಲ್ಲು ಇಡ್ಕುವ ಗುರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ,ಕಲ್ಲು ಇಡ್ಕಿ ಬೀಜ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಳ್ಸುದು,ಮತ್ತೆ ಹತ್ತರೆ ಇಪ್ಪ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಇಡುಕ್ಕಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೀಳ್ಸುದು,ಮನೆಂದ ಬಪ್ಪಗಳೇ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಅಜ್ಜಿಯ  ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಬೀಳದ್ದ ಹಾಂಗೆ ತಂದುಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದೆಯ .ಅದರ ಹಾಕಿ ಮಾವ್ನಕಾಯಿ ತಿಂದು ಬೀಜ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ,ಬೆಟ್ಟು ಗೆದ್ದೆಲಿ ಪಿಲೆ(ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು ?)ಆಡಿಕ್ಕಿ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು.ಹೋಪಗಳೇ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತ.ಆದರೂ ಎಂಗ ಬಪ್ಪದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆಯೇ !ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಲಿ ಪುಳ್ಳಿಯಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಮಾಣಿ ಹೇಳಿ ಬೇಧ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ,ಹಾಂಗಾಗಿ ಈ ಗುಂಪಿಲಿ ಆನುದೆ ಇತ್ತಿದೆ .

ಬೆಶಿಲಿಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೀವಲೆ ಹೋಪದು ರಜ್ಜವೇ ರಜ್ಜ ಹೊತ್ತು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ತೋಡಿನ್ಗೆ ಈಜುಲೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದೆಯ.(ಅಂಬಗ ಬೇಸಗೆಲಿ ಕೂಡಾ ಆ ತೋಡಿನ ಗುಂಡಿಲಿ ಈಜುವಷ್ಟು ನೀರು ಇತ್ತು ,ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಬರಕ್ಕಾದರೆ ನೀರು ಹರಿವದು ನಿಲ್ಲುತ್ತು )ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಗೊಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎನಗೂ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳು ತಂಗೆಗೂ ತಲೆ ಚೆಂಡಿ ಮಾಡಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಗೊಂದು ಇತ್ತಿದ.ಎಂಗ ಹೂ0ಕುಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಚೊಡೆ ಹೋಗಿ ಈಜುವ ಮೀವ ನೆಪಲ್ಲಿ ನೀರಿಲಿ ಮುಳುಗಿಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದೆಯ.

ಎಂಗ ಗಂಟೆ ಮೂರು ಆದರೂ ಮಿಂದು ಬಾರದ್ದೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಲು ಹಿಡುಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಪ್ಪಗ ಓಡಿ  ಹೋಗಿ ಮನೆ ಸೇರಿ ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದೆಯ .

ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಗೊಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದು. ಎನ್ನ ಪೆಲತ್ತಡ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಿಪ್ಪಗಳುದೆ ಹೀಂಗೆ ಆಗಿಕೊಂಡು ಇತ್ತು.ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಗೊಗೆ ಎಲ್ಲೊರಿಂಗೂ ಜ್ವರ ಬಂತು .ಅಂಬಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪೆಲತ್ತಡಕ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕ ಒಂದುದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತವಿಲ್ಲೇ,ಬೆಶಿಲಿಂಗೆ ಸೊಕ್ಕಿಕ್ಕಿ ಬಂದು ತೋಡ ನೀರಿಲಿ ಆಡುತ್ತವು .ಅಜ್ಜ ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದವು (ಅಜ್ಜಂದು ಅಪರೊಕ್ಷವಾಗಿ ಎಂಗೊಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು !)ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ.ಅಂಬಗ ಪೆಲತ್ತಡ್ಕ ಅಜ್ಜಿ "ಮಕ್ಕ ಹಾಂಗೆ ಇರಕ್ಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀ   (ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇಳಿ ,ಹಾಂಗಾಗಿಯೇ ಎನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದೇ)ಮಕ್ಕ ಕಾಡ ಸೊಪ್ಪು ತೋಡ ನೀರು ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕು.ಹಾಂಗೆ ಬೆಳದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಡಕ್ಕೊಂಬ ಶಕ್ತಿ ಬಪ್ಪದು .ಮಕ್ಕಳ ಅತೀ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡುಲಾಗ ,ರಜ್ಜ ಮಳೆಲಿ ನೆನೆಯಕ್ಕು ,ಬೆಶಿಲಿಂಗೆ ಹೊಯಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಿನ್ನಕ್ಕು ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತಿ ರಜ್ಜ ಶೀತ ಅಕ್ಕು .ಆದರೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆತ್ತವು,ಶೀತ ಆದರೆ ಕುಂಕುಮ ಬೆಶಿ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ,ಮತ್ತೆ ಬೆಶಿ ಹಾಲಿನಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿವಲೆ ಕೊಡು .ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವುತ್ತಿದ  ಹೇಳಿ" ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದವು .

ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು  ಶಾಲೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತದ್ದರೂ ,ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ,ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ,ಹಾಂಗಾಗಿ  ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂದೇ ಗೊಂತಿತ್ತು ,ಹಾಂಗಾಗಿಯೇ ಕಾಡ ಸೊಪ್ಪು ತೋಡ ನೀರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲದ ?