Wednesday, 8 August 2018

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 53 ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಲಿ ನರಕದ ನಾಯಿ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

"ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಲಿ ನರಕದ ನಾಯಿ" ಇದೊಂದು  ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ  ಅಪರೂಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ಗೆಂಡನೋ ಮಗನೋ‌ ಅತೀ ದಾಂದೂಂ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದೋರು.ಅದೇ ಮನೆಲಿ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಅಬ್ಬೆಯೋ ತುಂಬಾ ಕುರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾತಿದು.ಗೆಂಡ ತುಂಬಾ ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ಸ್ವಭಾವದೋನು.ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಕ್ರಯದ ಅಂಗಿ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕುದು .ಮನೆಗೂ ತುಂಬಾ ಕ್ರಯದ ಸಾಮಾನುಗಳ ತಪ್ಪದು‌.ನೆಂಟ್ರುಗೊಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವ.ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಕುರೆ‌.ಚಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕುದು.ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದ್ದೆ ಪೈಸೆ ಒಳಿಸುಲೆ ನೋಡುದು.ಹರುದ ಹಳೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಸುತ್ತುದದರ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಜನಂಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಲಿ ನರಕದ ನಾಯಿ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವು.ಗೆಂಡ ಹೇಂಗೂ ದಾಂ ದೂಂ.ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತ‌.ಖರ್ಚು ಮಾಡುಲೆ ಪೈಸೆಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲೆ‌ಹಾಂಗಿಪ್ಪಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡದ್ದೆ ಹರುದ ಸೀರೆ ಸುತ್ತುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಲಿ ಇಪ್ಪ ನರಕದ ನಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುವ ಮಾತಿದು.   

Monday, 6 August 2018

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು: ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 52 ಒಂದು ರಚ್ಚೆಂದ ಬಿಡ ಒಂದು ಗೂಂಜಿಂದ ಬಿಡ .© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಮಕ್ಕೊಗೆ ಆಡುಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನುಗ ಇರಲಿ,ಒಬ್ಬ ತೆಕ್ಕೊಂಡದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಬೇಕು.ಅದೇ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇಬ್ರುದೆ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತವು.ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪೆ ಹೆರಿಯೋರು ದೊಡ್ಡೋನತ್ರೆ ಅವ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲದಾ ಅವಂಗೆ ಕೊಡು ಹೇಳಿರೆ ಅವ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ,ಸಣ್ಣೋನ ಹತ್ತರೆ ಬಾ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅದರ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಹೇಳಿರೆ ಅವಂದೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೆ‌.ಇಬ್ರನ್ನು ಒಪ್ಪುಸುಲೆ ಎಡಿಯದ್ದ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚ್ಚೆಂದ ಬಿಡ,ಒಂದು ಗೂಂಜಿಂದ ಬಿಡ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವು.ರೆಚ್ಚೆ ಗೂಂಜು ಇಪ್ಪದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಂಗೆ‌.ಇಬ್ರುದೆ ಒಂದೇ ಹಣ್ಣಿಂಗೆ ಎಳದಾಡುತ್ತವು ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿರೆ ಒಬ್ಬ ಗೂಂಜಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿತ್ತ.ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೆಚ್ಚೆಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿತ್ತ.ಒಟ್ಟಿಲಿ ಹಣ್ಣು ಇಬ್ರಿಂಗೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ .
ಹಾಂಗೆಯೇ ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅವರವರದ್ದೇ ಸರಿ ಹೇಳಿ ವಾದ ಮಾಡುವೋರ ಬಗ್ಗೆದೆ ಈ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವು.
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

Thursday, 2 August 2018

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು 51 ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು : ಮುಂದಣ ಎಮ್ಮೆಯ ಪಚ್ಚೆಯ ನೋಡಿ ಹಿಂದಣ ಎಮ್ಮೆ ನೆಗೆಮಾಡಿತ್ತಡ - ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಮುಂದಣ ಎಮ್ಮೆಯ ಪಚ್ಚೆಯ ನೋಡಿ ಹಿಂದಣ ಎಮ್ಮೆ ನೆಗೆ ಮಾಡಿತ್ತಡ.ಆದರೆ ಅದಕ್ಕುದೆ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು.ಅವರವರ ತಪ್ಪು ಅವಕ್ಕವಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲೆ.ಬೇರೆಯೋರ ತಪ್ಪು ಕಾಣುತ್ತು.ಅದರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತವು.ಇಂತೋರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಗ ಬಳಕೆ ಅಪ್ಪ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು.ಮುಂದಣ ಎಮ್ಮೆಯ ಪಚ್ಚೆ( ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ)ಯ ನೋಡಿ ಹಿಂದಣ ಎಮ್ಮೆ ನೆಗೆ ಮಾಡಿತ್ತಡ.ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಇದ್ದು ಹೇಳುದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.
ಹಾಂಗೆ ಬೇರೆಯೋರ ಲೋಪದೋಷಂಗಳ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಜನಂಗೊಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಲೋಪ ದೋಷಂಗ ಕಾಣುತ್ತೇ ಇಲ್ಲೆ.ಅವರ ಬಟ್ಲಿಲಿ ಹೆಗ್ಳ ಕೊಳದು ನಾರುತ್ತರೂ ಬೇರೆಯೋರ ಬಟ್ಲಿಲಿ ನೆಳವು ಕೂಯಿದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಡ ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆವುತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರವರ ಬೆನ್ನು ಅವಕ್ಕವಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲೆ.ಹೇಳುವ ಮಾತುದೆ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು.

Sunday, 10 June 2018

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು( ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್) ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು - 50 ತೌಡು‌ ಮುಕ್ಕೇಲ ಹೋಗಿ ಉಮಿ‌ ಮುಕ್ಕೇಲ ಬತ್ತ - ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ತೌಡು‌ ಮುಕ್ಕೇಲ ಹೋಗಿ ಉಮಿ‌ ಮುಕ್ಕೇಲ ಬತ್ತ - ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

"ತೌಡು‌ ಮುಕ್ಕೇಲ ಹೋಗಿ ಉಮಿ‌ ಮುಕ್ಕೇಲ ಬತ್ತ "
- ಇದೊಂದು ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿಪ್ಪ ನುಡಿಗಟ್ಟು ,ಇದು ತುಳು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ  ಭಾಷೆಲಿಯೂ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು.
ಮೊದಲಿನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇತ್ತಿದ ಅಡ.ಅವನ ಊರಿಲಿ ತುಂಬಾ ಬರಗಾಲ ಬಂತು.ಅಂಬಗ ಅವ ಎಲ್ಲೊರಿಂಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೇರು ತೌಡು ಕೊಟ್ಟ ಅಡ.ಅಕ್ಕಿಯ ಹೆರಣ ಚೋಲಿಯ ಹೊಡಿಗೆ ತೌಡು ಹೇಳುತ್ತವು.ದನಗೊಕ್ಕೆ ಇದರ ಹಿಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕೊಡುತ್ತವು.ನಂತರ ಆ ರಾಜ ಒಂದು ಸೇರು ತೌಡಿನ ಬದಲು ಒಂದು ಸೇರು ಅಕ್ಕಿಯ ಹಿಂದೆ ಕೊಡಕ್ಕು ಹೇಳಿ‌ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ ಅಡ‌.ಈ ರಾಜನ ದುರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ರಾಜ ಬಪ್ಪಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವು.ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಬಂದು ಇವನ ಸೋಲಿಸಿ ಆ ಊರಿನ ರಾಜ ಆದ ಅಡ.ಜನಂಗ ರಜ್ಜ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಉಸುಲು ಬಿಟ್ಟವು.ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ‌
ಈ ರಾಜ ಒಂದು ಸೇರು ಉಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಅಡ‌.
ಈ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯ ಅಧರಿಸಿ ತೌಡು‌ ಮುಕ್ಕೇಲ ಹೋಗಿ ಉಮಿ ಮುಕ್ಕೇಲ ಬಂದ / ಬತ್ತ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಒಬ್ಬ  ಕೆಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋಗಿ ಅವಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಧೂರ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಬತ್ತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಅವುತ್ತು.ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬಂದೊಬ್ಬ ಅಸಲು ಹೇಳುವ ಮಾತುದೆ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

Monday, 4 June 2018

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು ( ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್) ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 49 ತನ್ನಿಚ್ಛೆಗುದೆ ಸಾಣೆ ತಲೆಗುದೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲೆ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಕಳುದ ರಜೆಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅರಂತಾಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತಿದವು.ಅದೂ ಇದೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆರೋ ಒಬ್ಬನ ವಿಚಾರ ಬಂತು.ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಹತ್ತರೆ ಅವಕ್ಕೆ ರಜ್ಜ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಮಾಡುಲಾಗದಾ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ‌.ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ " ಅವು ಆರ ಮಾತುದೆ ಕೇಳುವ ಜಾತಿಗ ಅಲ್ಲ ,ಅವಕ್ಕೆ ಅವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಯಕ್ಕು.ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಚ್ಚೆ ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದವು.ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತನ್ನಿಚ್ಚೆಗುದೆ ಸಾಣೆ ತಲೆಗುದೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳುವ ಮಾತೇ ಇದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದವು.
ತನ್ನಿಚ್ಚೆಗುದೆ ಸಾಣೆ ತಲೆಗುದೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಕೆಮಿ ಕುತ್ತ ಆತು.ಅಂಬಗಳೇ ಕೇಳಿದೆ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು ಹೇಳಿ.
 ಸುಮಾರು ಮಾಣಿಯಂಗೊಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಆದ ಹಾಂಗೆ ತಲೆಕಸವು ಉದುರಿ ಬೋಳು ಅಪ್ಪದು ಇದ್ದು.ಇದಕ್ಕೆ ‌ಮದ್ದು ಇಲ್ಲೆ ಹಾಂಗೆಯೇ ತನ್ನ ಮಾತೇ ಅಂತಿಮ ಹಾಂಗೇ ನಡೆಯಕ್ಕು ಹೇಳುವೋರ ತಿದ್ದುಲೆ ಎಡಿಯ.ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲೆ (ಸಾಣೆ ತಲೆಯ ಮಾಣಿಗೆ ಕೂಸು ಸಿಕ್ಕದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಎಳೆಯ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ‌ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಸಿನೆಮಾ ಬಂದು ರೈಸಿದ್ದು ನಿಂಗೊಗೆಲ್ಲ ಗೊಂತಿಕ್ಕು)
ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿದು.ಹಾಂಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮೀಕರಿಸಿ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಗುದೆ ಸಾಣೆ ತಲೆಗುದೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತವು.ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗ ಇದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲದರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದು.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಂಗೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವುತ್ತಾ ಇದ್ದು.ನಮ್ಮ ಮುಂದಣ ಜನಾಂಗೊಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆದರೂ ಇದರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ ?
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

Thursday, 26 April 2018

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು : ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 48 ಕಥೆ ಕೈಲಾಸ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು : ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 48 ಕಥೆ ಕೈಲಾಸ  © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಕಳುದ ಸರ್ತಿ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಲಿ ಮೂರು ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿಗ ಇತ್ತಿದವು.ಇಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆಗ ಹಾವು ಚೇಳು ಅದು ಇದು ಹಿಡುದು ಮನೆ ಒಳ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತವು ಹೇಳಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿಗಳ ಸಾಂಕಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದವಿಲ್ಲೆ .ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಸೆಯಕ್ಕ ( ತಮ್ಮನ ಮಗಳಕ್ಕ) ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಪೆರುವೊಡಿಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅಲ್ಯಣ ಹತ್ರಣ ಮನೆಲಿ  ಎರಡು ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿಗಳ ನೋಡಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಸಾಂಕುತ್ತಾ ಇದ್ದವು.ಇವರ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಾಕೆ ಅಥವಾ ಗೂಮನ  ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿದು .ಅವು ಸಣ್ಣ ಕುಂಞಿಗ ಆಗಿದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕುತ್ತವು.ರಜೆಲಿ ಸೊಸೆಯಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋದವು.  ಅವು ಹೋದ ದಿನ ಇರುಳು ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತ ಕಾಣೆ ಆತು. ಚೂ ಚು ಹೇಳಿ ದೆನಿಗೇಳಿರುದೆ ಒಂದರ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲೆ‌.ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕುಂಞಿ ಕಾಣೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಬಪ್ಪಗ ಕೂಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುಗನ್ನೆ.ಅದರ ಊಹಿಸಿ ಆನು ಅಮ್ಮನತ್ತರೆ ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿ ಕಾಣೆ ಆದರೆ ನಾವಿನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆಶ್ರಮ ನೋಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ.ಅಂಬಗ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗ  ಸಣ್ಅದಿಪ್ಪಗ ಎನಗು ಗಣೇಶಂಗೂ  ಕಥೆ ಕೈಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ನಡದ ಒಂದು ವಿಚಾರವ ಹೇಳಿದ.ಅನು ಮಗ ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾಣಿಯ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಲಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿದೆ.ಆನು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತಿದೆ.ಹಾಂಗಾಗಿ ಮಗನ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಲಿ ಬಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೊಂದರಿ ಬಂದು ಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದೆ.ಒಂದು ದಿನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಗಂಗೆ ರಸ್ಕ್ ತಿಂಬಲೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಿದ ಅಡ.ತಮ್ಮ ಅವನ ನೋಡಿಗೊಂಡು ಎಂತದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತಿದ ಅಡ‌.ರಜ್ಜ ಹೊತ್ತಿಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಗ ಎನ್ನ ಮಗನ ಉಸಿರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದು.ಅವನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತರೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ.ಅಂಬಗ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ಗೆಂಟ್ಲಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ರಸ್ಕಿನ ತುಂಡಿನ ತೆಗದ ಅಡ‌.ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತರೆ ಕರಕೊಂಡು ಬಪ್ಪಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಮೋರೆ ನೀಲಿ ಆಗಿ  ಮಾಣಿಯ ತಲೆ  ಅಡ್ಡ ಮಾಲಿತ್ತಡ.ದೇವರ ದಯೆಂದ ರಸ್ಕಿನ ತುಂಡು ಹೆರ ಬಂತು .
ಹಾಂಗಾಗಿ ಮಗ ಅರವಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆದ.ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಕಥೆ ಕೈಲಾಸ ಆವುತ್ತಿತ್ತು.ಆನುದೆ ಗಣೇಶಂದೆ( ತಮ್ಮ) ಕೆರೆಯೋ ಬಾವಿಯೋ ನೋಡಕ್ಕಾತು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ.
ಅದು ಸಮ ಕಥೆ ಕೈಲಾಸ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು ? ತೀರಾ ಎಡವಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಅವುತ್ತು‌. ತೀರಾ ಅಪಾಯ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆ ಆವುತ್ತು ಆದರೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಎಂತದು ? ಗೊಂತಿದ್ದೋರು ತಿಳಿಸಿ ಆತಾ ?
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು : ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 47 ಅಳ್ಳೆಲಿಲ್ಲೆ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ


ಅಳ್ಳೆಲಿಲ್ಲೆ
ಕಳುದ ಸರ್ತಿ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಲಿ ಮೂರು ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿಗ ಇತ್ತಿದವು.ಇಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆಗ ಹಾವು ಚೇಳು ಅದು ಇದು ಹಿಡುದು ಮನೆ ಒಳ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತವು ಹೇಳಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿಗಳ ಸಾಂಕಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದವಿಲ್ಲೆ .ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಸೆಯಕ್ಕ ( ತಮ್ಮನ ಮಗಳಕ್ಕ) ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಪೆರುವೊಡಿಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅಲ್ಯಣ ಹತ್ರಣ ಮನೆಲಿ  ಎರಡು ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿಗಳ ನೋಡಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಸಾಂಕುತ್ತಾ ಇದ್ದವು.ಇವರ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಾಕೆ ಅಥವಾ ಗೂಮನ  ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿದು .ಅವು ಸಣ್ಣ ಕುಂಞಿಗ ಆಗಿದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕುತ್ತವು.ರಜೆಲಿ ಸೊಸೆಯಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋದವು. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ತಿಂದು ಅ ಭ್ಯಾಸ ಆದ ಈ ಪುಚ್ಚೆಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮೂಸಿಕೂಡ ನೋಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದವಿಲ್ಲೆ.ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಗಿಣ್ಣಾಲಿಲಿ ಹಾಕಿ ಮಡುಗಿದರೆ ಕುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದವು.ಹಾಂಗೆ ಆನು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕಮ್ಮ ಕುಡಿಗು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ.ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಗಿಣ್ಣಾಲಿಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕುಂಞಿಗಳ ಎದುರು ಮಡುಗಿದ.ಒಂದು ಮೂಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಂಗೆ ಹೋತು.ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಸಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲೆ‌.ಅಂಬಗ ಆನು ಇವಕ್ಕೆ ಅಳ್ಳೆಲಿಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ.ತಕ್ಷಣವೇ ಅಳ್ಳೆಲಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಸಂಶಯ ಆತು‌.ಅಮ್ಮನತ್ತರೆ ಕೇಳಿದೆ.ಉಮ್ಮ ಎನಗೂ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ.ಹಶುವಿಲ್ಲೆ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಇದು ಬಳಕೆ ಆವುತ್ತು.
ಅಳ್ಳೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು.ಅಲ್ಲಿ ರಜ್ಜದೆ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳೆಲಿಲ್ಲೆ ಹೇಳುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿಕ್ಕಾ ? ಗೊಂತಿಪ್ಪೋರು ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಆತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ 

Saturday, 17 February 2018

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ : ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು - 46 ನುಸಿ ತಿಂದು ಜಾತಿ ಕೆಡುಲಾಗ© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ


ತುಂಬಾ ದಿನಂದ ನಂತರ ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿನ ತೆಗದ್ದೆ.ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ,ಬರವ ಮೂಡ್ ನ ಕೊರತೆ,ರಜ್ಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗ ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರು ನೆಪಂಗ ಇದ್ದು ಬರವಲಾಗದ್ದದಕ್ಕೆ.ಬಹುಶಃ ಅಂತರ್ಜಾಲವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುದೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವ ತಿನ್ನುತ್ತು ಹೇಳುದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತು.ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ,ಸುಮಾರು ದಿನಂದ ಎಂತದುದೆ ಬರದ್ದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳುದು ವಾಸ್ತವ.
ಇಂದು ಎಂತಕೋ ಏನೋ ನುಸಿ ತಿಂದು ಜಾತಿ ಕೆಡ್ಸಿಕೊಂಬಲಾಗ  ಹೇಳುವ ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಕಟ್ಟು ನೆನಪಾತು.ಎನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪೆನಿಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ರು‌ತಿಂಗಳಿಂಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸಂಬಳವೂ ಬಂದುಗೊಂಡು ಇತ್ತು. ಅವ ಆ ಕಂಪೆನಿಯ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಯ ಹೊಡವಲೆ ಎಂತದೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಅಡ.ಅವನ ಕೆಲಸವೂ ಹೋತು.ಮರ್ಯಾದೆಯೂ ಹೋತು.ಅಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅವನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಪೈಸೆ .ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಇಡೀ ಸಂಬಳ ಬಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಳಕೊಂಡ.
ಹೀಂಗೆ ಜುಜುಬಿ ಪೈಸೆಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಾರಿಗೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನಂಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವು.
ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಂದ ತರಕಾರಿ,ಬೇಳೆ ಕಾಳು ತರ್ಸಿ ತಿಂಬ ಮಾಷ್ಟ್ರನ ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಆನು ಹೇಳುದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಐವತ್ತ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಸಂಬಳ ತೆಕ್ಕೊಂಬ ಅವ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ. ಬಾಯಿಲಿ ಭಾರೀ ಆದರ್ಶದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗ ಅಡ‌ .ಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಂಗೆ.ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಂದ ತರಕಾರಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕು ಕೊಡುದು,ಎಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡ್ತ ಅಡ.ಅದರ ಮೇಲಂದ ಇದು ಆರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಜಾನ್ಸಿದ್ದ ಅಡ !
ಇಂತೋವು ಸುಮಾರು ಜೆನಂಗ ಇದ್ದವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ.

ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಗೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿವಗ ಹೆರ ಇಡೀ ಕಸ್ತಲೆ ಆಯಿದು.ಹಾಂಗೆ ಆರೂ ನೋಡಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಜಾನ್ಸುತ್ತಡ.ಹೀಂಗಾತು ಇವರ ಕತೆ.
ಇಂತೋರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ನುಡಿಕಟ್ಟು. ನುಸಿ ತಿಂದು ಜಾತಿ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಬದು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗ.ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟ ಹಾಂಗೆ.
 .ನುಸಿ ತೀರ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ.ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಂಬಂತ ಮಾಂಸವೇ ಇಲ್ಲೆ.ಆದರೆ ನುಸಿ ತಿಂದರೂ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಮೀರಿದ ಹಾಂಗೆ ಆತು.ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜಾತಿ ಕೆಡುದೇ ಆದರೆ ಹಂದಿ ತಿನ್ನಕ್ಕು .ಹಂದಿಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ರುಚಿ ಅಡ.ಹಾಂಗಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಇದ್ದರೆ ನುಸಿ ತಿಂಬದಲ್ಲ ಹಂದಿ ಮಾಂಸವೇ ತಿನ್ನಕ್ಕು. ನುಸಿ ತಿಂದು ಜಾತಿ ಕೆಡುಲಾಗ ಹೇಳಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ತಿಳಿಸುತ್ತು.
ಜುಜುಬಿ ಒಂದೆರಡು ಕಿಲ ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಸೊಪ್ಪಿಂಗೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಳಕೊಂಬಲಾಗ.ಜುಜುಬಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ  ಅತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಾರಿಕೊಂಬಲಾಗ‌.ಅದಿಲ್ಲದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಬದುಕುಲೆ ಎಡಿತ್ತು.ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಬಲೆ ತಯಾರಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳ ಹಾಕಕ್ಕು.ಪೈಸೆ ಹೊಡದರೆ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯನ ಹಾಂಗೆ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿ ಕೋಟಿಲಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕು.ರಜ್ಜ ಸಮಯ ಐಷಾರಾಮಲ್ಲಿ ಬದುಕುಲಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹಾಂಗೆ ಹೆದರಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರಲ್ಲಿ ಹುಗ್ಗಿ ಕೂದ ಹಾಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇರಕ್ಕಾವುತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ!

ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಂಗೊಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಸಿನ ಸೋಲುಲೆ ಬಿಡುಲಾಗ .ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬಿಡುಲಾಗ ಹೇಳುವ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಿನ ಈ ನುಸಿ ತಿಂದು ಜಾತಿ ಕೆಡುಲಾಗ ಹೇಳುವ ನುಡಿಕಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತು.ಅಡಿಕೆಗೆ  ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬಾರದು,ಆನೆ ಕದ್ದರೂ ಕಳ್ಳ ಅಡಿಕೆ ಕದ್ದರೂ ಕಳ್ಳ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತುಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು
ನಿಂಗಳ ಪರಿಸರಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ ? ಅದರ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಆತಾ ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಬ
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ